Kapitaltillskott

Kapitaltillskott är det kapital som ett aktiebolag får vid exempelvis nyemission eller det tillskott som skapas när en bostadsrättsförening har amorterat sina lån under tidsperioden som en person varit innehavare av en bostadsrätt.

Två olika betydelser

Kopiera länk hit

När man talar om begreppet kapitaltillskott kan det handla om två olika saker – antingen det tillskott som en bostadsrättshavare har rätt att göra avdrag för på sin eventuella vinstskatt eller det tillskott som ett aktiebolag får genom exempelvis nyemission eller aktieägartillskott. Nedan går vi igenom både kapitaltillskott i ett aktiebolag och kapitaltillskott i en bostadsrättsförening för att ge en förklaring av båda betydelserna.

Kapitaltillskott i ett aktiebolag

Kopiera länk hit

Om ett aktiebolag drabbas av kapitalbrist, alltså att det egna kapitalet i bolaget understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet , kan detta åtgärdas genom kapitaltillskott. Det finns olika sätt att tillföra eget kapital till ett aktiebolag och det kan göras av både externa parter och företagets ägare. Kapitaltillskott i bolag kan komma i form av aktieägartillskott, vilket innebär att aktieägarna i företaget kan skjuta in kapital för att höja det egna kapitalet. Bolaget kan även skydda sig mot framtida minskningar av det egna kapitalet genom att upprätta en kapitaltäckningsgaranti där aktieägarna avtalar om att skjuta in kapital om det skulle vara nödvändigt. Nyemission är ett annat sätt att höja det egna kapitalet, vilket innebär att bolaget gör det möjligt för befintliga aktieägare och/eller allmänheten att köpa nya aktier i företaget.

Kapitaltillskott i en bostadsrättsförening

Kopiera länk hit

Tittar man däremot på bostadsrättsföreningar är kapitaltillskott det tillskott som skapas när bostadsrättsföreningen valt att amortera på sina lån under den tidsperiod som en person varit innehavare av en bostadsrätt. Bostadsrättshavaren kan sedan använda detta tillskott för att göra avdrag på sin eventuella vinstskatt.

Lär dig mer om att starta aktiebolag

Kopiera länk hit

Att starta eget aktiebolag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta aktiebolag som guidar dig steg för steg.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Aktiekapital

Aktiekapital är det kapital aktieägarna har skjutit in i bolaget i samband med bolagets grundande och i form av nyemissioner och fondemissioner.

Amortering

Amortering är det belopp som betalas av på ett lån eller skuld vid varje betalningstillfälle under en viss period.

Eget kapital

Eget kapital är skillnaden mellan en verksamhets tillgångar och skulder.

Nyemission

Nyemission är när ett aktiebolag ger ut fler aktier för att få in mer kapital.