Prototyp

En prototyp är en testmodell av något, den första grundformen.

En prototyp är det första utförandet av en ny produkt . Det kan handla om allt från en bil till en jacka. Företag som tar fram nya produkter skapar alltid en prototyp först, detta för att se att allt fungerar som det är tänkt. Hoppar man över steget att göra en prototyp är risken stor att man masstillverkar något som är defekt.

Bokföra prototyper

Kopiera länk hit

Många företag lägger stora investeringar på prototyper och väljer sedan att antingen producera, lagerföra och sälja produkten vidare eller, om prototypen inte är lyckad, att sluta investera i prototypen. Att bokföra kostnaderna för en protoyp innebär att man bokför kostnaderna för material och andra delar som används för att tillverka prototypen. Utgifterna för en prototyp kan i vissa fall tas upp i balansräkningen.

Aktivera utgifter i balansräkningen

Kopiera länk hit

Många företag börjar sin affärsidé med att ta fram helt nya produkter, något som kräver finansiering av prototyper. Även om det innebär stora utgifter inledningsvis kan dessa prototyper längre fram generera avsevärda intäkter till företaget. Då går det att aktivera utgifterna för prototypen i balansräkningen . Man tar upp kostnaderna som en tillgång istället för att kostnadsföra dem på löpande basis. Dock måste företag uppfylla vissa krav för att kunna ta upp utvecklingskostnader som en tillgång. Bland annat måste företaget kunna förutse att utvecklingskostnaderna längre fram kommer generera intäkter

Betala direkt eller sprida ut kostnaderna?

Kopiera länk hit

För de verksamheter som utvecklar nya produkter innebär detta ofta väldigt stora utgifter . Väljer man att kostnadsföra allt direkt kan det medföra att utgifterna överstiger intäkterna , något som resulterar i förlust . Genom att istället aktivera utvecklingskostnaderna i balansräkningen slipper företaget kostnader under själva utvecklingsperioden. Kostnaderna tas istället genom avskrivningar när produkten väl är redo att säljas. Genom att aktivera utvecklingskostnaderna i balansräkningen innebär det att intäkter och kostnader matchas samtidigt.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Förlust

När intäkterna är mindre än kostnaderna över en given period i en verksamhet har företaget gått med förlust. Företaget har då ett negativt resultat.

Intäkt

En intäkt är en inkomst som redovisas för den period den avser.

Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

Produkt

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.

Utgift

En utgift är anskaffningspriset för en vara eller tjänst, utan hänsyn till period.