Sveriges riksbank

Sveriges centralbank kallas för Riksbanken och det är en myndighet som ansvarar för Sveriges penningpolitik med syfte att hålla inflationen låg och stabil på lång sikt.

Riksbanken är Sveriges centralbank

Kopiera länk hit

Riksbanken är Sveriges centralbank och enligt riksbankslagen är deras uppdrag att upprätthålla en varaktigt stabil och låg inflation . En centralbank är en offentlig institution som styr över penningpolitiken och förvaltar valutan i ett land eller en grupp länder. De styr helt enkelt mängden pengar som är i omlopp och centralbankens mål är att uppnå prisstabilitet. Ett av deras viktigaste verktyg för att klara av sitt uppdrag är den så kallade styrräntan , vilken styr hur mycket pengar ”kostar”. En centralbank fungerar som en bank för bankerna, och en privatperson kan därför inte ansöka om lån eller öppna konto hos en centralbank. Bankerna kan låna pengar av centralbanken om de till exempel behöver täcka kortfristiga behov.

Vad har Sveriges riksbank för uppdrag?

Kopiera länk hit

Riksbankens uppdrag är att bidra till ett stabilt finansiellt system genom att hålla inflationen på en låg och stabil nivå under lång tid, se till att det finansiella systemet är effektivt och stabilt samt att allmänheten kan göra betalningar. För att upprätthålla detta och för att kunna påverka den ekonomiska utvecklingen beslutar Riksbanken om styrräntans nivå. Det är styrräntan som gäller för de banker som placerar pengar i eller lånar pengar av Riksbanken. Styrräntan påverkar dessutom andra räntor i ekonomin och därmed också inflationen och den ekonomiska aktiviteten. Riksbanken ska också främja en balanserad utveckling av sysselsättning och produktion och är den myndighet som ansvarar för att ge ut mynt och sedlar.

Riksbanken arbetar för en väl fungerande samhällsekonomi i Sverige

Kopiera länk hit

Riksbanken ska som tidigare nämnt bidra till ett finansiellt system som är effektivt och stabilt. Detta är viktigt för att samhällsekonomin i Sverige ska fungera bra och växa på ett hållbart sätt. Systemet är utformat för att kunna omvandla sparande till finansiering, förmedla betalningar och hantera risker och övervakas ständigt av Riksbanken. Sveriges riksbank är också den myndighet som ska klara av att hantera finansiella kriser och de har möjlighet att ge tillfälligt likviditetsstöd till exempelvis banker för att förhindra allvarliga störningar i det finansiella systemet. I dessa frågor samverkar de med både Riksgäldskontoret och Finansinspektionen. Riksbanken är också den myndighet som tillhandahåller RIX, vilket är ett system för hantering av stora betalningar mellan banker och andra aktörer på ett effektivt och säkert sätt.

Relaterade ord
Inflation

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån vilket innebär att penningvärdet minskar. Du kan alltså köpa färre varor och tjänster för samma penningvärde.

Penningpolitik

Penningpolitiken styr hur mycket pengar som finns i ett lands ekonomi och även hur hög räntenivån ska vara.

Riksgäldskontoret

Riksgäldskontoret är en statlig myndig som förvaltar statsskulden, ansvarar för statens betalningar, ger statliga garantier och lån samt hanterar banker i kris. Riksgälden lyder under Finansdepartementet.

Styrränta

Styrräntan är den ränta som banker betalar när de lånar eller placerar pengar hos Riksbanken.

Valuta

Valuta är en godkänd form av pengar, ett betalningsmedel, och används för betalning av varor och tjänster.