Deflation

Deflation innebär att den allmänna prisnivån i ett land minskar. Själva penningmängden minskar, vilket resulterar i att själva värdet hos pengarna ökar.

Deflation innebär minskad konsumering

Kopiera länk hit

När priserna under en längre tid har sjunkit uppstår deflation i ett land. Anledningen är att mängden krediter och pengar har minskat. När detta sker är den vanliga reaktionen att folk slutar konsumera. Detta leder i sin tur till att fabrikerna slutar producera varor i samma takt som tidigare och tillväxten minskar. När detta sker har landet hamnat i deflation. Deflation är motsatsen till inflation . Inflation innebär att den allmänna prisnivån ökar, vilket i sin tur leder till att själva värdet hos pengarna minskar. Med andra ord; du kan köpa färre varor för samma summa som tidigare. Problemet med deflation är att tillväxten i samhället minskar, eftersom själva produktionen avtar. Detta innebär även att bruttonationalprodukten (BNP) får en långsammare ökning än tidigare. Konsekvenser av detta är bland annat att företag genererar sämre resultat eftersom deras kunder inte längre handlar lika mycket. I värsta fall leder deflation till att personal måste sägas upp. Som företagare är det viktigt att alltid ha rätt försäkringar som kan skydda verksamheten vid eventuell deflation.

Vad är BNP?

Kopiera länk hit

BNP står för bruttonationalprodukt och är värdet på all produktion som skett i ett land under ett år. BNP används därför ofta som ett mått på ett lands ekonomiska hälsa. När man räknar ut BNP kan man exempelvis se att Sveriges BNP har ökat från ett år till ett annat. Men här gäller det att även få med deflationsprocenten i beräkningen. Om det råder deflation i ett land minskar penningvärdet och BNP kanske inte alls är så högt som man först kan tro.

  • För att beräkna deflation (eller inflation) utgår man från konsumentprisindex (KPI). Så här ser formeln ut: KPI 2020 – KPI 2019 / KPI 2019 x 100

Relaterade ord
Inflation

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån vilket innebär att penningvärdet minskar. Du kan alltså köpa färre varor och tjänster för samma penningvärde.

Pris

Pris är det beloppet som en konsument eller företag betalar för produkt eller tjänst vid ett köptillfälle.