Likvid

Likvid innebär att ett företag har tillgång till likvida medel och god betalningsförmåga på kort sikt.

God betalningsförmåga på kort sikt

Kopiera länk hit

Likviditet är ett mått på om ett företag har en god betalningsförmåga på kort sikt. Det innebär att företaget har tillräckligt med likvida medel för att betala sina kortfristiga skulder som till exempel löner och leverantörsfakturor. Som likvida medel räknas tillgängliga pengar som kan användas omedelbart. Det är till exempel pengar som finns på företagets bankkonton eller i företagets kassa. Även kundfordringar kan räknas som likvida medel.

Likviditet – likvid

Kopiera länk hit

När ett företag kan betala sina kortfristiga skulder med likvida medel säger man att företaget är likvid. Även en privatperson som har kontanta medel för att betala sina skulder är likvid. Vid en omvänd situation när ett företag eller en privatperson inte har betalningsförmåga på kort sikt är företaget eller personen istället illikvid.

Därför är god likviditet viktig

Kopiera länk hit

Ett företag med god likviditet kan fortsätta att driva sin verksamhet utan betalningsproblem. Hög likviditet är en säkerhet och visar att ett företag klarar att betala sina utgifter. Det kan också fungera som en buffert vid oväntade situationer. För att öka sin likviditet kan kapital frigöras på olika sätt. Ökad försäljning med bättre lönsamhet, lån eller nyemission är några exempel på hur ett företag kan öka sina likvida medel. 

Det gäller dock för företag att hitta en bra balans när det kommer till likviditet. Företaget måste ha tillräckliga likvida medel för att klara sina löpande kostnader men det är inte bra att ha för hög likviditet . Då förräntas inte pengarna på ett optimalt sätt och det kan bromsa in avkastningen. Vid mycket god likviditet kan ett företag till exempel återinvestera överskottet i verksamheten eller lämna utdelning till sina aktieägare.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder är skulder inom ett företag som måste betalas inom ett år.

Kundfordran

En kundfordran uppstår när ett företag har utfört en tjänst eller levererat en vara till en kund men ännu inte fått betalt.

Likvida medel

Likvida medel eller likvida tillgångar är pengar som finns tillgängliga i form av kontanter och kontotillgångar.

Likviditet

Likviditet är ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.

Nyemission

Nyemission är när ett aktiebolag ger ut fler aktier för att få in mer kapital.