Vinstdisposition

Vinstdisposition är fördelningen av företagets vinst.

Vinst i aktiebolag kan fördelas på olika sätt. Det kallas för vinstdisposition. Vinsten kan dels betalas ut som utdelning till företagets aktieägare, men även sättas av till det egna kapitalet . Eget kapital delas in i bundet eget kapital och fritt eget kapital. Bundet kapital, till exempel aktiekapital, får bara disponeras i verksamheten medan fritt eget kapital, till exempel verksamhetens vinst, får användas till utdelning. Det kan vara skattemässigt fördelaktigt med utdelning istället för lön. Aktiebolagslagen reglerar hur mycket företaget får ge i utdelning till sina ägare. Genom vinstdisposition får alltså aktieägarna avkastning på sitt kapital men vinstdispositionen ska också skapa en stabil och trygg framtid för verksamheten. Företagets styrelse föreslår hur vinstdispositionen, eller en eventuell förlust, ska se ut och beslutet fattas av årsstämman.

Försiktighetsprincipen råder vid vinstdisposition

Kopiera länk hit

Företagets vinstdisposition ska redovisas i årsredovisningen tillsammans med en motivering och är en del av förvaltningsberättelsen. Styrelsen bör bland annat kommentera verksamhetens art och omfattning, risker, hur konjunkturberoende verksamheten är, det egna kapitalets storlek i relation till verksamheten och riskerna, företagets soliditet och hur vinstdispositionen kan påverka företagets eventuella investeringar, likviditet och kortsiktiga betalningsförmåga. Vinstdispositionen ska även följa årsredovisningslagens grundläggande principer. Bland annat finns en försiktighetsprincip som innebär att all värdering av räkenskaperna i ett företag ska göras med en rimlig försiktighet, med andra ord att tillgångar ska värderas lågt och att skulder ska värderas högt. Detta innebär också att vinstdispositionen inte får fördelas på ett sådant sätt att det riskerar företagets framtid. Bokföringsguide

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Årsredovisning

En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper.

Årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen reglerar hur företag ska upprätta och offentliggöra årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport.

Avkastning

Avkastning är den inkomst man får på ett investerat belopp, ungefär samma sak som vinst.

Eget kapital

Eget kapital är skillnaden mellan en verksamhets tillgångar och skulder.

Likviditet

Likviditet är ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.

Soliditet

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital.

Styrelse

En styrelse består av en grupp personer som utsetts till att ansvara och styra ett aktiebolag, förening, stiftelse eller annan juridisk person.

Utdelning

Utdelning är en del av vinsten som aktiebolag kan välja att ge till sina aktieägare.