Självrisk

Självrisk är den del av försäkringen som försäkringstagaren själv måste stå för vid eventuella skadefall.

Självrisken betalar du själv

Kopiera länk hit

Om något som ingår i din hemförsäkring eller annat försäkrat objekt råkar ut för en skada, gör försäkringsbolaget en värdering av skadekostnaderna. Därefter dras den så kallade självrisken bort från det värderade beloppet innan försäkringspengarna betalas ut till försäkringstagaren. Självrisken varierar mellan olika försäkringar och har alltså inte någon fast bestämd summa. Den kan bestämmas antingen som en procentsats på skadekostnaden eller som en fast bestämd summa. Faktorer som avgör din självrisk är vilken typ av försäkring du tecknar, vad du försäkrar, liksom vilket försäkringsbolag du väljer. I regel har du alltid en grundsjälvrisk i din försäkring och beroende på omfattning av skadan eller storleken på skadebeloppet kan självrisken komma att höjas.

Ju högre försäkringspremie desto lägre självrisk och vice versa

Kopiera länk hit

I regel gäller att ju mer du betalar i försäkringspremie till ditt försäkringsbolag, desto lägre blir självrisken. Omvänt blir självrisken högre om du betalar en lägre försäkringspremie. Självrisken för olika typer av skador finns normalt angivna i dina försäkringsvillkor. Dock varierar villkoren för självrisk mellan olika försäkringsbolag och du kan ofta själv välja nivå när du tecknar försäkringen. Med en så kallad självriskreducering betalar du en extra avgift för en lägre självrisk.

Som säkerhet för försäkringsbolaget

Kopiera länk hit

Självrisken fungerar som en säkerhet för försäkringsbolagen. Självrisken medför att försäkringstagaren blir mer försiktig med sina försäkrade objekt, vilket också minskar risken för att försäkringsbolaget måste betala ut skadeersättning. Om du till exempel har en bilförsäkring med en självrisk på 3 000 kr, och din bil utsätts för skador som kostar dig 10 000 kronor, kommer försäkringsbolaget att betala ut 7 000 kr. Resten får du betala själv. Om försäkringsbolaget skulle stå för hela kostnaden kan man argumentera för att fler bilar skulle råka ut för skador på grund av oförsiktighet.