Valberedning

En valberedning är en arbetsgrupp som valts ut inom en organisation, till exempel en förening, ett bolag eller ett politiskt parti, med uppgift att välja ut kandidater till dess styrelse.

Valberedningens roll

Kopiera länk hit

Valberedningens ledamöter nomineras av exempelvis medlemmarna i en förening eller större aktieägare i ett bolag och utses genom röstning. Valberedningens mål är i sin tur, som namnet antyder, att bereda olika val av kandidater till organisationens styrelse . Deras uppgift är alltså att upprätta och lämna in förslag på personer som ska ingå i styrelsen i god tid innan det utfärdas en kallelse till årsstämma. Exempel på förslag som ska förberedas och lämnas in är:

  • val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

  • val av revisor

  • val av stämmoordförande

Valberedningen kan dessutom lämna in förslag till beslut om styrelsearvode och revisorsarvode samt hur de anser att arbetet kring valberedningen bör ändras eller gå till inför nästa årsstämma. Dessa förslag ingår sedan i kallelsen till organisationens årsstämma. Kallelsen publiceras på organisationens webbplats och inkluderar ofta även information om hur valberedningen bedrivit sitt arbete och motiveringar till förslagen.

Fokus på mångsidighet och rätt kompetens

Kopiera länk hit

Utgångspunkten för valberedningen ska vara att säkerställa en mångsidighet och bredd i styrelsens sammansättning, både när det kommer till ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En strävan bör också vara att föreslå personer med rätt kompetens för den specifika posten. Vilken arbetsroll valberedningen har kan dock variera och regleras därför ofta i stadgarna eller bolagsordningen för den organisation som den företräder.

Riksdagens valberedning

Kopiera länk hit

Ett exempel på en valberedning är den som är utsedd av Sveriges riksdag. Den har som uppgift att bereda de val som ska äga rum i kammaren och samtliga val till nämnder och utskott inom riksdagens arbete. De bereder dock inte val av exempelvis statsminister, riksföreståndare, justitieombudsman eller riksrevisor.

Relaterade ord
Organisation

En organisation är en struktur som verkar mot gemensamma mål.

Styrelse

En styrelse består av en grupp personer som utsetts till att ansvara och styra ett aktiebolag, förening, stiftelse eller annan juridisk person.