Arvslott

När en person avlider kallas den egendom som denne lämnar efter sig för arvslott. Den del av arvslotten som måste gå till den avlidnes arvingar kallas för laglott.

Arvslott är en avliden persons kvarlåtenskap

Kopiera länk hit

Arvslotten är den avlidnes kvarlåtenskap som enligt lag ska tillfalla personens arvingar. Kvarlåtenskapen är det som den avlidne lämnar efter sig efter att eventuella skulder har betalats. Alla släktarvingar kan ha rätt till arvslott, men hälften ska alltid tillfalla den avlidnes bröstarvingar – alltså barn, biologiska eller adopterade, barnbarn och så vidare i rakt nedstigande led. Det kallas för laglott och är reglerat enligt lag. Resterande hälft av arvslotten kan testamenteras bort till vem som helst. Om den avlidne inte har skrivit testamente och inte är gift går även den andra halvan av arvslotten till bröstarvingarna.

I arvslotten ingår:

Vilken arvsordning gäller för arvslotten?

Kopiera länk hit

Om den avlidne inte har skrivit ett testamente för den del av arvslotten som inte är laglott tillfaller kvarlåtenskapen enligt arvsordningen. Om en avliden person efterlämnar en maka/make och de inte har några gemensamma barn får makan/maken ärva den avlidnes kvarlåtenskap före släktingar i den andra och tredje arvsklassen, som delas in enligt nedan:

Den andra arvsklassen:

  • Föräldrar

  • Om föräldrarna har avlidit övergår arvet till syskon

  • Om alla syskon har avlidit övergår arvet till syskonens bröstarvingar

  • Halvsyskon har arvsrätt

Den tredje arvsklassen:

  • Mormor och morfar

  • Farmor och farfar

  • Mostrar och morbröder

  • Fastrar och farbröder

När ett testamente saknas och det inte finns någon som har rätt till arv enligt arvsordningen tillfaller arvet Allmänna arvsfonden.

Kan man testamentera bort sin arvslott?

Kopiera länk hit

En person kan testamentera bort hälften av sin kvarlåtenskap till vem som helst. Det kan till exempel vara ens partner, ens barn, en annan släkting eller en arvsfond. Det går däremot inte att testamentera bort laglotten. Bröstarvingarna har en orubblig rätt till arv och har alltid rätt till minst halva arvslotten, oavsett hur relationen mellan den avlidne och dessa ser ut. Har den avlidne två barn kommer dessa alltså att tilldelas 25 % var av arvslotten, eller mer om de enligt testamentet även har rätt till hela eller en del av den andra halvan.