Preferensaktie

Preferensaktier är aktier som har viss företrädesrätt framför andra aktier.

Stamaktier och preferensaktier

Kopiera länk hit

I bolagsordningen finns information om hur ett företags aktieuppdelning ser ut och vilka rättigheter som är kopplade till de olika aktieslagen. Grundaktierna i ett aktiebolag brukar kallas för stamaktier. Det är vanligen aktier som funnits med sedan bolaget grundades. En preferensaktie kan liknas vid en blandning mellan en aktie och en obligation. En preferensaktie har ofta regelbundna utdelningar som är fastställda på förhand. De regelbundna utdelningarna kan liknas vid räntan för en obligation. När aktiebolaget köper tillbaka en preferensaktie har innehavaren rätt till en förutbestämd inlösenkurs. Ägaren till en preferensaktie har därför rätt till en del av bolagets vinst innan ägare till stamaktierna får sin vinstutdelning .

Vid en svår ekonomisk situation i ett aktiebolag kan företaget välja att inte lämna någon utdelning alls, vare sig till preferensaktieägare eller stamaktieägare. Vid en likvidation , till exempel en konkurs , har den som äger preferensaktier högre prioritet att få del av företagets tillgångar än den som äger stamaktier.

För- och nackdelar med preferensaktier

Kopiera länk hit

En fördel är just att preferensaktier är som en blandning mellan en vanlig aktie och en obligation med fasta utbetalningar i vissa förutbestämda intervall. Dessa utbetalningar betalas ut före utdelning till stamaktieägare. Detta innebär att preferensaktier anses ha relativt låg risk och värderas därför ofta högt av kreditvärderingsinstitut. En annan fördel är att den som äger preferensaktier har större rätt till aktiebolagets tillgångar vid en eventuell konkurs.

Fördelen att preferensaktier ger regelbundna utdelningar kan dock vara en nackdel då aktien har en begränsad uppgångspotential. Stamaktiers utdelning styrs vanligtvis efter bolagets vinst, medan utdelningen för preferensaktier är bestämd på förhand. En nackdel med preferensaktier är att den som äger en preferensaktie normalt inte har någon rösträtt vid bolagets stämma.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Bolagsordning

En bolagsordning är ett aktiebolags regelverk som tillsammans med aktiebolagslagen sätter ramarna för verksamheten.

Konkurs

Konkurs innebär när ett företag inte kan betala sina skulder och försätts i likvidation.

Likvidation

En likvidation upplöser och avvecklar ett bolag. Det finns frivillig likvidation och tvångslikvidation.

Utdelning

Utdelning är en del av vinsten som aktiebolag kan välja att ge till sina aktieägare.

Vinst

När intäkterna är större än kostnaderna i en verksamhet har den gått med vinst.