Prejudikat

Ett prejudikat är en tidigare dom, beslut eller utslag som uppfattas som vägledande och bör följas.

Ett prejudikat är en vägledande dom

Kopiera länk hit

Ett prejudikat är en dom eller ett beslut av en domstol eller myndighet som för framtida avgöranden, beslut eller ärenden med likartade omständigheter uppfattas som en regel och blir vägledande. Prejudikat kommer från latinets praedicatorum som betyder något som är på förhand avgjort eller periodico, att döma på förhand. Ett prejudikat har betydande som rättskälla. En dom i Högsta domstolen är en viktig vägledning, i princip helt avgörande, för lägre instanser vid beslut i liknande frågor även om en domstol, enligt lag, inte är bunden att följa ett prejudikat. I Sverige är alltså ett prejudikat inte juridisk bindande, den nedskrivna lagen är den främsta rättskällan. Ett prejudicerande rättsfall kan ändå visa hur lagen ska tolkas och tillämpas i praktiken. I England och USA är däremot vissa prejudikat bindande. Prejudikatvärde är ett begrepp som används för att förklara i vilken mån en domstol ska ta hänsyn till en tidigare dom.

Högsta domstolen är en prejudicerande instans

Kopiera länk hit

Den viktigaste uppgiften för Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen är att skapa prejudikat som fungerar vägledande när allmänna domstolar och det övriga rättslivet ska bedöma liknande fall. Det är bara domar från Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen som är prejudicerande och detta brukar kallas för domstolens prejudikatbildande funktion. Domstolar är dock inte, som tidigare nämnts, tvungna att följa prejudikaten även om de uppfattas som en viktig och betydelsefull vägledning. Inom vissa områden, till exempel inom olika beskattningsområden, kan även förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Skatteverket utveckla en rättspraxis eller fatta beslut som kan fungera som en regel för senare beslut i liknande ärenden.