Obestånd

Obestånd innebär att en gäldenär inte har möjlighet att betala sina skulder och att betalningssvårigheterna inte är tillfälliga.

Vad betyder det att vara på obestånd?

Kopiera länk hit

Ett krav för att en gäldenär ska kunna försättas i konkurs är att företaget eller personen är på obestånd, ibland även kallat insolvens. Att vara på obestånd innebär att man inte längre har möjlighet att betala sina skulder och att betalningssvårigheterna inte endast är tillfälliga. Gäldenären har alltså inte möjlighet att betala sina skulder i den takt de förfaller och till en början är det borgenären som har bevisbördan för att gäldenären är på obestånd.

Tecken på obestånd

Kopiera länk hit

Det finns vissa tecken på obestånd som man bör vara uppmärksam på, några av dessa är:

Skulder som inte kan betalas – om ett företag inte har möjlighet att betala sina skulder i tid är det ett tecken på att de har ekonomiska svårigheter. Skulle skulderna dessutom hamna hos Kronofogden och fortfarande inte betalas är detta ett tecken på en ytterligare förvärrad situation.

Underskott på skattekontot – ett tecken på att allt inte står rätt till inom ett företag är om det är underskott på skattekontot . Skatteverket gör avstämningar av Sveriges företags skattekonton en gång i månaden, och skulle underskottet vara mer än 2 000 kronor kommer de att skicka ett betalningskrav till företaget i fråga. Betalas inte underskottet kommer skulden att gå vidare för indrivning hos Kronofogden.

Betalningsförelägganden – om ett företag krävs på betalningsförelägganden upprepade gånger är detta ett tecken på att företaget är på väg att hamna på obestånd. Ett betalningsföreläggande är när exempelvis en leverantör kan kräva in en betalning från ett företag med hjälp av Kronofogden. 

Man har en konkursansökan mot sig – något annat som kan visa på obestånd är om ett företag har en konkursansökan mot sig och inte kan betala fordran . För att ett företag eller person ska försättas i konkurs krävs det att man är på obestånd, vilket visar sig vid konkursförhandlingen. Beslut om konkurs fattas av tingsrätten.

Hur undviker man konkurs?

Kopiera länk hit

Om en borgenär inte har fått sin betalning i tid kan denne åberopa en presumtionsregel för obestånd. Presumtionsreglerna innebär att gäldenären tar över bevisbördan och då måste bevisa att denne inte är på obestånd senast vid konkursförhandlingen. Gäldenären måste presentera en övertygande redogörelse som visar att betalningsoförmågan endast är tillfällig, genom att:

  • Redogöra för sin arbetsförmåga

  • Redogöra för sina möjligheter att få betalningsuppskov eller lån

  • Redogöra för sina möjligheter att inom en snar framtid realisera egendom

  • Redogöra för att konjunkturläget är bättre i den bransch som gäldenären är verksam i

Relaterade ord
Betalningsföreläggande

Om du sålt något till någon som inte betalar kan du ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om den återbetalningsskyldige inte protesterar resulterar ansökan i ett utslag (ett beslut). Det är utslaget som ligger till grund för att Kronofogden ska kunna driva in skulden.

Borgenär

En borgenär är en fysisk eller juridisk person som har lånat ut pengar till en annan part.

Fordran

Fordran används för att beskriva förhållandet mellan en gäldenär och en borgenär och innebär att en part är skyldig en annan pengar eller en viss prestation.

Gäldenär

En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan.

Konkurs

Konkurs innebär när ett företag inte kan betala sina skulder och försätts i likvidation.

Kronofogden

Kronofogdens uppgift är att kräva in skulder men de arbetar även med att ge råd och stöd till den som är skuldsatt.

Skattekonto

Alla fysiska och juridiska personer som ska redovisa skatt eller avgift till Skatteverket får ett skattekonto.

Skuld

En skuld innebär att man är skyldig någon något, ofta pengar.