EBITDA

EBITDA visar ett företags rörelseresultat före räntor, skatt samt nedskrivning av immateriella och avskrivning av materiella tillgångar.

EBITDA, EBITA och EBIT

Kopiera länk hit

EBITDA är en förkortning av engelskans Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (på svenska rörelseresultat före räntor, skatt samt nedskrivningar och avskrivningar). Nyckeltalet EBITDA används för att bedöma företags lönsamhet. Förutom EBITDA kan företags rörelseresultat även analyseras genom nyckeltalen EBIT och EBITA . Alla tre är lönsamhetsmått men de inkluderar olika faktorer i beräkningen. EBIT visar ett företags rörelseresultat före räntor och skatter. EBITA visar företags resultat före räntor, skatter och nedskrivningar av immateriella tillgångar. EBITDA, till sist, är samma sak som EBITA med skillnaden att resultatet även visas före avskrivningar av materiella tillgångar, alltså före avskrivningar på maskiner och inventarier.

När används nyckeltalet EBITDA?

Kopiera länk hit

EBITDA visar ett företags operativa vinst eftersom nyckeltalet inte tar hänsyn till räntor, skatter och ned- och avskrivningar. Kostnader för avskrivningar och värdeminskningar har alltså inte inkluderats i beräkningen. EBITDA kan därför ge en god uppfattning av hur väl ett företag genererar kassaflöde . Ett högt kassaflöde innebär att företaget bättre klarar av att göra olika investeringar, men också att företaget har en bättre förmåga att betala sina skulder samt belöna sina aktieägare. EBITDA används för att jämföra två eller flera liknande företag för att analysera deras operativa resultat. För företag som investerar stora belopp i materiella och immateriella tillgångar är ofta ned- och avskrivningar en stor kostnad. EBITDA kan därför ge en mer rättvis bild av företagens vinst när ned- och avskrivningar som inte påverkar likvida medel har exkluderats.

Genom att inte ta hänsyn till olika ned-/avskrivningsprinciper, räntor och skatter kan EBITDA, som vi har sett, användas som ett mått för lönsamhet. För att få en god helhetssyn av ett företags ekonomiska situation bör man dock inte endast använda ett nyckeltal, utan även analysera till exempel företagets EBIT för att få en nyanserad och mer fullständig inblick i företagets ekonomiska prestationer och värde.

Relaterade ord
EBIT

EBIT visar ett företags rörelseresultat före räntor och skatter och används ofta inom finansiell analys.

EBITA

EBITA är ett företags rörelseresultat före räntor, skatt och nedskrivning av goodwill, och används som ett nyckeltal för att analysera företags finansiella status och värde.

Kassaflöde

Kassaflöde är företags in- och utbetalningar under en viss period.

Likvida medel

Likvida medel eller likvida tillgångar är pengar som finns tillgängliga i form av kontanter och kontotillgångar.