EBITA

EBITA är ett företags rörelseresultat före räntor, skatt och nedskrivning av goodwill, och används som ett nyckeltal för att analysera företags finansiella status och värde.

EBITA visar ett företags lönsamhet

Kopiera länk hit

EBITA är en engelsk förkortning av Earnings Before Interest, Taxes and Amortization (på svenska resultat före räntor, skatt och nedskrivning av immateriella tillgångar). Nyckeltalet EBITA används för att visa hur lönsamt ett företag är, och kan till exempel användas för att bedöma ett företags lönsamhet i jämförelse med andra företag i samma bransch. Vid analys av företag som arbetar med immateriella tillgångar såsom finansbolag används ofta EBITA som ett nyckeltal, som då inte inkluderar skatter, räntor och nedskrivningar på goodwill själva i beräkningen. Goodwill kan bland annat vara värdet av bolagets varumärke, kundregister och renommé. 

EBITA – ett nyckeltal för att analysera företag

Kopiera länk hit

För att ta reda på ett företags lönsamhetsförmåga är dess rörelseresultat och dess rörelsemarginal ett bra mått att analysera. Enkelt uttryckt är ett företags rörelseresultat skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna . För att få fram rörelsemarginalen divideras sedan rörelseresultatet med företagets omsättning. En hög rörelsemarginal visar att företaget har marginaler och är finansiellt välmående. Ett företags rörelseresultat kan dock se olika ut beroende på vilket nyckeltal som används: EBITA, EBIT eller EBITDA . Skillnaden mellan dessa tre olika lönsamhetsmått är helt enkelt vad man inkluderar vid uträkning av resultatet. Vid en analys av ett företag och dess värde kan nyckeltalet EBITA användas för att bedöma rörelsemarginalen och därmed företagets lönsamhet. Ett företag som använder EBITA som ett mått på lönsamhet räknar inte med nedskrivningar av immateriella tillgångar samt kostnader för räntor och skatt vid beräkningen.

Relaterade ord
EBIT

EBIT visar ett företags rörelseresultat före räntor och skatter och används ofta inom finansiell analys.

EBITDA

EBITDA visar ett företags rörelseresultat före räntor, skatt samt nedskrivning av immateriella och avskrivning av materiella tillgångar.

Intäkt

En intäkt är en inkomst som redovisas för den period den avser.

Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

Rörelsemarginal

Rörelsemarginal är ett nyckeltal som används för att se hur stor procent av omsättningen som återstår för att betala av räntor och skatt. Med hjälp av rörelsemarginalen kan man även räkna ut hur mycket vinst som blir kvar efter alla rörelsekostnader är betalda.