Fullmaktshavare

En fullmaktshavare är en person som får befogenhet och behörighet att representera en fullmaktsgivare på ett visst sätt gentemot tredje man.

Befogenhet och behörighet att företräda en annan person

Kopiera länk hit

En fullmakt är ett intyg som ger en person rätt att utföra specifika handlingar och företräda en annan person i vissa situationer. Med en fullmakt får fullmaktshavaren handla i personen för dennes räkning. Vilka befogenheter och vilken behörighet fullmaktshavaren har bestäms av själva fullmakten och den information som finns där. En fullmaktshavare kan också kallas för fullmaktstagare, fullmäktig eller ombud. Personen som ger fullmakten till en fullmaktshavare kallas för fullmaktsgivare eller huvudman. En fullmaktsgivare kan utse en eller flera fullmaktshavare som kan företräda personen var för sig eller tillsammans. Regler om fullmakt regleras i avtalslagen .

När används en fullmakt?

Kopiera länk hit

En fullmakt kan användas vid många olika tillfällen, men fullmaktshavaren kan endast vara ställföreträdande i situationer som fullmakten omfattar. En fullmaktshavare kan till exempel ha rätt att hämta ut medicin till, eller hjälpa till att betala fakturor för, fullmaktsgivare. Om fullmaktshavaren gör något som hen inte har befogenhet och behörighet att göra enligt fullmakten kan hen bli skadeståndsskyldig.

Fullmaktshavare – firmatecknare

Kopiera länk hit

En behörig firmatecknare i ett företag behöver normalt inte någon fullmakt för att företräda och upprätta rättshandlingar i företagets namn. Däremot kan den eller de som är firmatecknare lämna en fullmakt till någon annan person som då kan företräda bolaget i ett visst ärende. Endast fysiska personer, inte juridiska personer , får agera som fullmaktshavare. Fullmaktsgivaren ska alltid spara ett exemplar av fullmakten. I företagssammanhang kan till exempel en fullmaktshavare ingå olika avtal med kunder och leverantörer och ha rätt att närvara och företräda en fullmaktsgivare vid en bolagsstämma .

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Avtalslagen

Avtalslagen innefattar generella regler och riktlinjer som gäller när man ingår ett avtal, och utgör stommen i den allmänna avtalslagstiftningen.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ.

Firmatecknare

Firmatecknare är den eller de personer som har befogenhet och rätt att skriva under rättshandlingar i företagets namn.

Juridisk person

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.