Brutto

Brutto är en ekonomisk term som används för att beskriva ett belopp före skatt och eventuella avdrag.

Vanliga sammanhang där ordet brutto förekommer

Kopiera länk hit

Brutto härstammar från latinets brutus och betyder rå. Netto kommer från latinets nitidus som kan översättas med ren. Idag används begreppen brutto och netto som termer inom handel och ekonomi i olika sammanhang, ofta med lite varierande betydelse. Brutto betyder före avdrag och netto betyder efter avdrag. Bruttopris avser ett pris innan avdrag gjorts för t.ex. rabatter och moms. I företagsvärlden pratar man om bruttovinst och i de flesta sammanhang menar man då vinsten före avdrag för samtliga kostnader, till exempel skillnaden mellan försäljningspris och inköpspris eller försäljningspris efter avdrag för tillverkningskostnader. Nettovinsten är vinsten efter avdrag för alla kostnader. När man talar om bruttovikt avser man vikten på en vara inklusive förpackning och emballage eller vikten på ett fordon inklusive släp och last. Bruttolön är den ersättning en arbetstagare får av arbetsgivaren för utfört arbete före avdragen skatt. Nettolönen är den lön efter skatter och avdrag som betalas ut till arbetstagaren.

Skillnad mellan brutto och netto

Kopiera länk hit

Motsatsen till brutto är netto och beskriver beloppet efter skatt och eventuella avdrag. Termen brutto används även i andra sammanhang och kan exempelvis syfta på vikten av en produkt inklusive förpackningens vikt så kallad bruttovikt.

Bruttolön

Kopiera länk hit

Bruttolön innebär den lön som den anställde får före avdrag av skatt. Vanligtvis när löner diskuteras är det bruttolönen som exempelvis arbetsgivaren refererar till.

Bruttovinst

Kopiera länk hit

Begreppet bruttovinst innebär vinsten med avdrag för direkta kostnader men inte indirekta kostnader. I exempelvis ett handelsföretag menar vi försäljningsintäkter minus inköpskostnader.

Andra begrepp med brutto

Kopiera länk hit

Bruttonationalprodukten (BNP) mäter nationens totala ekonomiska aktivitet, alltså summan av alla varor och tjänster, under en period, vanligen under ett år. Bruttonationalinkomst mäter alla inkomster som ett lands permanenta befolkning genererat under en period, vanligen under ett år. När BNP divideras med antal invånare i ett land får man fram BNP per capita. Detta mått används för att analysera ett lands produktion i förhållande till befolkningsutvecklingen. Med BNP per capita kan man få ett jämförelsetal över olika länders levnadsstandard.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.

Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.

Bruttolön

Bruttolön är den lön som den anställde får före avdrag av skatt.

Lön

Lön är ersättning för utfört arbete.

Netto

Netto är en ekonomisk term som används för att beskriva ett belopp efter skatt och eventuella avdrag.

Netto

Netto är en ekonomisk term som används för att beskriva ett belopp efter skatt och eventuella avdrag.

Nettolön

Nettolön är den lön den anställde får efter löneavdrag.

Produkt

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.