Humankapital

Till humankapital räknas människors färdigheter, kunskaper, talanger och utbildning och används ofta för att beskriva den mänskliga arbetskraften på en arbetsplats.

En del av de immateriella resurserna

Kopiera länk hit

Inom en verksamhet har man vanligtvis både materiella och immateriella resurser som bidrar till att driva företaget framåt. Till de materiella resurserna räknas till exempel byggnader, mark och lösöre, medan de immateriella resurserna kan innefatta datorprogram, patent , information och kunskap. I de immateriella resurserna ingår därför humankapital, vilket är människors utbildning, talanger, färdigheter och kompetenser och är en ovärderlig del av ett företag för att det ska fungera effektivt, kunna utvecklas och vara lönsamt.

Viktigt för en ekonomisk tillväxt

Kopiera länk hit

En persons humankapital börjar formas redan i den formella skolutbildningen och fortsätter sedan att byggas på under hela livet. Det kan utökas genom exempelvis utbildningar och erfarenheter och det bör ligga i varje nations intresse att individen ska uppnå ett högt humankapital innan denne är redo för arbetslivet. Att bibehålla eller höja nivån på humankapitalet är nämligen en bidragande faktor till att den ekonomiska tillväxten kan stimuleras. Humankapitalets ekonomiska betydelse har alltid varit hög, men med dagens snabba utveckling och med ständigt tillkommande nya tekniker har behovet av nya kompetensområden och yrken ökat ytterligare.

Viktigt för kunskapsföretag

Kopiera länk hit

För många företag är alltså humankapitalet en avgörande faktor för hur konkurrenskraftigt och framgångsrikt det är. Detta gäller särskilt för så kallade kunskapsföretag, vilka är företag där verksamheten säljer sin egen specifika kunskap och där produktionen är individberoende, kreativ, komplext problemlösande och icke-standardiserad. Kunskapsföretag skiljer sig alltså från andra industriföretag och tjänsteföretag där verksamheten kan standardiseras. Exempel på kunskapsföretag är advokatfirmor, konsultföretag samt revisionsbyråer .

Relaterade ord
Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Immateriella tillgångar

Med immateriella tillgångar menas förmögenhetsrättsliga tillgångar och inte fysiska föremål. Det kan till exempel vara licensrättigheter eller patent.

Patent

Ett patent ger en ensamrätt på att dra kommersiell nytta av en uppfinning.

Revision

Revision är en oberoende granskning och bedömning av ett företags redovisning och förvaltning.