Övertid

Övertid är arbetstid utöver ordinarie arbetstid, beordrad och godkänd av arbetsgivaren. Övertid kompenseras normalt med en övertidsersättning.

Arbetstidslagen reglerar arbetstiden

Kopiera länk hit

Med arbetstid menas den tid en arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande. Ordinarie arbetstid regleras i arbetstidslagen, ATL, där också regler för övertid, jourtid och mertid finns. Ordinarie arbetstid är 40 timmar per vecka vid en heltidsanställning. Finns ett kollektivavtal kan den ordinarie arbetstiden vara kortare än 40 timmar per vecka, men den får aldrig vara längre. Om arbetsuppgifterna och arbetsförhållandena, till exempel vid skiftarbete eller i sjukvården, kräver det, kan ordinarie arbetstid vara i genomsnitt 40 timmar per vecka under en period om fyra veckor.

Övertid och mertid

Kopiera länk hit

Utöver ordinarie arbetstid finns också bland annat övertid och mertid. Även denna arbetstid är reglerad och lagen säger att den sammanlagda arbetstiden inte får överstiga 48 timmar per vecka under en period om fyra veckor. Det finns också regler för dygns- och veckovila som begränsar arbetstiden under en vecka.

Arbete ska planeras på sådant sätt att det ryms inom den ordinarie arbetstiden, men vid särskilda tillfällen, som till exempel oväntade sjukdomsfall eller om en särskild kompetens behövs på arbetsplatsen, kan arbetsgivaren beordra övertid. Arbetsgivaren behöver inte meddela övertid i förväg utan kan ge besked till den eller de anställda som berörs med endast någon timmes varsel. Har den anställda godtagbara skäl, till exempel inte har tillgång till barnomsorg, kan den anställda befrias från övertiden.

Övertid ska alltså beordras i förväg alternativt i undantagsfall godkännas i efterhand av arbetsgivaren. Övertid får aldrig schemaläggas. När deltidsanställda beordras att arbeta övertid talar man om mertid. Ersättning för övertid eller mertid kompenseras normalt med ett övertidstillägg eller med kompensationsledighet.

Skillnaden mellan övertid och obekväm arbetstid

Kopiera länk hit

Övertid blandas ibland ihop med obekväm arbetstid, eller ob-tid som det ofta kallas. Obekväm arbetstid är ordinarie arbetstid schemalagd på kvällar, nätter och helger. Normalt får en anställd extra ersättning för obekväm arbetstid, ett så kallat ob-tillägg. Detta regleras i kollektivavtal eller anställningsbevis.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatter. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en slags överenskommelse mellan fackförbund och arbetsgivare för att sätta gränser för vilka villkor som får gälla på en arbetsplats.