Utbud

Ett utbud är den totala kvantiteten av de varor eller tjänster som erbjuds av alla säljare på en marknad.

Utbud och efterfrågan – grunden för en marknad

Kopiera länk hit

Inom ekonomisk teori är utbud ett grundläggande begrepp som även är starkt kopplat till efterfrågan. Dessa två begrepp, som också kallas för tillgång och efterfrågan, är nyckelbegrepp i beskrivningen av hur en marknad fungerar. Tillsammans bestämmer de hur högt priset ska vara, liksom hur mycket av en vara som ska produceras alternativt hur mycket av en tjänst som ska erbjudas. Utbudet, som finns hos säljarna, är beroende av efterfrågan, som finns hos köparna. Utbudet minskar i takt med efterfrågan, precis som priset. Vid en ökad efterfrågan ökar även utbudet som resultat av fler konkurrenter och större produktion.

Interaktion mellan köpare och säljare

Kopiera länk hit

I praktiken fungerar en marknad genom att köpare möter säljare, vilket är detsamma som att en efterfrågan möter ett utbud. Denna interaktion bestämmer sedan hur mycket som ska produceras och till vilket pris varan eller tjänsten ska säljas. Utbud och efterfrågan kan ha en direkt påverkan på varandra genom att säljare och köpare faktiskt möts fysiskt på en gemensam plats, men även säljare och köpare som aldrig träffas har en indirekt påverkan på varandra, och således på marknaden i stort.

Utbudet regleras av pris och efterfrågan

Kopiera länk hit

Utbudet är alltså den totala kvantiteten av en tjänst eller vara som bjuds ut på en marknad av alla säljare tillsammans. Pris och efterfrågan är avgörande faktorer som bestämmer hur stort utbudet är. Om priset på en vara eller tjänst är högt betyder detta i regel att försäljningen är hög och efterfrågan stor. Detta leder även till ett större utbud, eftersom fler aktörer går in på marknaden för att tjäna pengar på samma vara. En låg efterfrågan leder i regel till lägre priser och ett mindre utbud, eftersom färre aktörer lyckas sälja sina varor vilket i sin tur bidrar till en minskad produktion.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Marknad

Marknad är en handelsplats där köpare och säljare möts.

Pris

Pris är det beloppet som en konsument eller företag betalar för produkt eller tjänst vid ett köptillfälle.

Tillgång

En tillgång är något som förväntas kunna ge ekonomiska fördelar i framtiden.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.