Arbetsrätt

Arbetsrätten är den del av lagstiftningen som styr och reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Arbetsrätten består av lagar som styr och reglerar förhållanden på arbetsplatser

Kopiera länk hit

Arbetsrätten finns till för att värna om både arbetstagares och arbetsgivares rättigheter respektive skyldigheter i arbetslivet. Det handlar om allt från rätten till ledighet och semester, till rätten att arbeta i en trygg och säker arbetsmiljö ur hälsosynpunkt. Många av lagarna är så kallade dispositiva vilket innebär att de kan ändras efter avtal, till exempel kollektivavtal. Följande lagar faller under arbetsrätten:

 • Arbetsmiljölagen (AML)

 • Arbetstidslagen (ATL)

 • Diskrimineringslagen

 • Förtroendemannalagen (FML)

 • Föräldraledighetslagen

 • Lagen om anställningsskydd (LAS)

 • Lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning med mera

 • Lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder

 • Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL)

 • Semesterlagen

 • Studieledighetslagen (SLL)

Arbetsrättens olika delar

Kopiera länk hit

Den kollektiva arbetsrätten innefattar frågor som rör kollektivavtalen och hur dessa utformas, liksom förhållandet mellan de organisationer som representerar arbetstagare respektive arbetsgivare. En av de mest centrala lagarna inom arbetsrätten är lagen om medbestämmande i arbetslivet, eller MBL, med regler och riktlinjer om arbetstagarnas inflytande på sin arbetsplats och möjlighet att påverka företagsledningens arbete. Anställningsförhållandets rätt är en annan del av arbetsrätten där lagen om anställningsskydd, eller LAS, ingår. LAS bestämmer bland annat vad som gäller vid anställning, uppsägning och eventuella avsked. I samma del av arbetsrätten finns dessutom diskrimineringsrätten som sedan år 2009 har fått en egen lagstiftning, diskrimineringslagen. Arbetsmiljörätten är en del av arbetsrätten och styr villkor avseende arbetsförhållanden för att skydda de anställdas hälsa. Slutligen finns även en del som behandlar arbetsmarknadsreglering. Här finns lagstiftningar som rör arbetsförmedling och arbetslöshet.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.