Förmögenhet

Förmögenhet är värdet av en persons tillgångar efter avdrag för skulder. Hit räknas dock inte tillgångar och skulder som hör samman med näringsverksamhet.

Vad räknas som förmögenhet?

Kopiera länk hit

En persons förmögenhet är värdet av de tillgångar man har kvar efter att man har dragit av skulderna . Hit räknas inte de tillgångar och skulder som hör samman med en näringsverksamhet, utan begreppet anses vara förknippat med privatpersoner. För att sätta det i relation till ett företagsbegrepp så är förmögenhet ungefär samma sak som eget kapital , då eget kapital är det som finns kvar av tillgångarna efter att man har gjort avdrag för skulder inom en näringsverksamhet.

Vad räknas som tillgångar och skulder när man räknar ut förmögenhet?

Kopiera länk hit

När man räknar ut en persons förmögenhet räknas följande som tillgångar:

  • Privatbostad och privatbostadsrätt.

  • Livförsäkring, dock inte pensionsförsäkring eller livförsäkring som endast avser sjukdoms- eller olycksfall eller dödsfall senast vid 70 års ålder och som inte är återköpsbar.

  • Marknadsnoterad fordringsrätt eller delägarrätt.

  • Kontobehållning, dock inte behållning på pensionssparkonto, samt kontanta medel, till den del det sammanlagda värdet av de här tillgångarna överstiger 25 000 kronor.

  • Fordran i pengar och liknande betalningsmedel.

Gällande skulder ska samtliga skulder räknas med, med vissa undantag. Skuld i pengar och liknande betalningsmedel beräknas enligt sitt nominella värde. Förfallen ränta räknas även in i detta.

Vad är förmögenhetsskatt?

Kopiera länk hit

Före 2007 behövde man skatta på sin förmögenhet i Sverige. En sådan typ av skatt kallas för förmögenhetsskatt och är en statlig skatt som baseras på ens förmögenhet när den överstiger ett visst belopp. Förmögenhetsskatten infördes i början på 1900-talet med syftet att pengarna ska fördelas i samhället. Det skulle även uppmuntra människor att omsätta sina pengar istället för att spara kapital och på så sätt bidra till en ökad tillväxt. Risken är dock att pengarna istället flyttas utanför landet för att undgå skatten, då många anser att det är en orättvis dubbelbeskattning. Inom EU är det endast Spanien som idag har kvar en renodlad förmögenhetsskatt. Nederländerna har en annan typ av förmögenhetsskatt där en antagen avkastning beskattas istället för själva förmögenheten. Italien har istället en förmögenhetsskatt på tillgångar i utlandet.

Relaterade ord
Eget kapital

Eget kapital är skillnaden mellan en verksamhets tillgångar och skulder.

Förmögenhetsskatt

Förmögenhetsskatt är en statlig skatt som baseras på nettoförmögenhet, alltså skillnaden mellan tillgångar och skulder. Sverige avskaffade förmögenhetsskatten 1 januari 2007.

Kapital

Kapital är en insats som kan ge avkastning.

Skuld

En skuld innebär att man är skyldig någon något, ofta pengar.

Tillgång

En tillgång är något som förväntas kunna ge ekonomiska fördelar i framtiden.