Skadestånd

Skadestånd är en del i civilrätten och är en ekonomisk kompensation vid skadegörelse.

Allmänt om skadestånd

Kopiera länk hit

Skadestånd är en ekonomisk ersättning som betalas ut från en part till en annan då fysisk eller psykisk skada har orsakats. I regel gäller att skadeståndet ska ersätta skadorna till den grad att den drabbade får tillbaka det ursprungliga värdet innan skadan skedde. Dock finns många fall där skadeståndet kan bli betydligt högre och fungerar som ett avskräckande exempel för oaktsamt beteende. Detta är vanligt vid särskild ovarsamhet, till exempel vid våld eller beteenden som kan leda till direkt livsfara för andra. Höga skadestånd kan även utdömas vid diskriminering eller fall där det ekonomiska värdet på det som har skadats inte går att bestämma. Dessa typer av ärenden är vanliga inom arbetsrätt samt immaterialrätt som till exempel vid missbruk av patent eller upphovsrätt .

Skadestånd bestäms efter kategori samt grad av vårdslöshet

Kopiera länk hit

Man kan dela upp skador i tre olika kategorier: personskador, sakskador eller rena förmögenhetsskador. Efter att först ha ringat in vilken av dessa kategorier som skadan bäst kan beskrivas som, och sedan titta på i vilket sammanhang som det inträffade har skett, kan man utifrån hur vårdslös den part som har vållat skadan varit, bestämma huruvida skadestånd ska betalas ut eller inte.

Olika typer av skadestånd

Kopiera länk hit

Vidare skiljer man på inomobligatoriska och utomobligatoriska skadestånd. Det förstnämnda gäller skador som har skett inom ramarna för ett avtal och dess villkor, till exempel en försenad leverans, medan det sistnämnda gäller händelser som inte rör sig inom avtalsförhållanden. När man pratar om skadestånd menar man i regel utomobligatoriska skadestånd om inget annat framgår.

Relaterade ord
Patent

Ett patent ger en ensamrätt på att dra kommersiell nytta av en uppfinning.

Upphovsrätt

Upphovsrätt är en ensamrätt på ett konstnärligt verk.