Självkostnad

Självkostnaden beskriver företagets totala kostnader för en vara eller tjänst.

Bestäm produktens pris med hjälp av en självkostnadskalkyl

Kopiera länk hit

Självkostnaden är en produkts totala kostnad, från inköp och tillverkning till leverans och betalning. Självkostnaden består av både direkta och indirekta kostnader. Direkta kostnader är direkt knutna till produkten. Material för att tillverka en vara och lönekostnader som direkt förknippas med produktens tillverkning är exempel på direkta kostnader. Indirekta kostnader innefattar till exempel administrations- och försäljningskostnader. Administrationskostnader inkluderar bland annat kostnader för datorsystem, telefoner, bokföring och kontorsmaterial. Försäljningsomkostnader inkluderar bland annat marknadsföring, personalkostnader för säljare och resekostnader. Även hyra för en lokal är en indirekt kostnad. Indirekta kostnader är alltså kostnader som inte är knutna till tillverkningen av en bestämd produkt, utan kan fördelas på flera olika produkter. Istället för indirekta kostnader kan man använda begreppen omkostnader eller overheadkostnader. Genom att göra en självkostnadskalkyl kan företag göra en budget och beräkna ett rimligt pris på varan eller tjänsten. I kalkylen fördelas samtliga kostnader på olika kostnadsbärare. Företagets totala intäkter minus den totala självkostnaden blir resultatet.

Fördelningsnycklar vid självkostnadskalkyler

Kopiera länk hit

Syftet med en självkostnadskalkyl är att fördela samtliga kostnader på produkten. För att beräkna de olika kostnadsbärarna för alla indirekta kostnader används olika fördelningsnycklar:

  • materialomkostnader (MO)

  • tillverkningskostnader (TO)

  • försäljningskostnader (FO)

  • administrationsomkostnader (AO)

När alla företagets kostnader för en produkt har räknats fram, alltså självkostnaden, är det dags att sätta pris på produkten och säkerställa lönsamheten. Med självkostnadskalkylen som grund kan företaget sätta ett pris som täcker alla kostnader. Prissättningen styrs också av bland annat konkurrensen på marknaden och kundbehovet. 

Rättvis bild av företagets lönsamhet

Kopiera länk hit

Tillverkningsföretag men även företag inom andra branscher använder självkostnadskalkyler för att få en rättvis kostnadsfördelning och en bra bild av företagets lönsamhet. Med hjälp av självkostnadskalkylen kan företag sätta pris på sina varor och tjänster och göra långsiktiga analyser av lönsamheten. Det finns dock brister med självkostnadskalkylen. Eftersom den beräknas efter en viss tillverkningsvolym kommer den inte att stämma om volymen ändras, vilket inte är helt ovanligt. En produkt som efter en tid blir svårsåld blir dyrare när säljarna måste lägga mer tid för att få den såld. För att självkostnadskalkylen ska stämma måste den därför justeras för de nya förhållanden som gäller.

Relaterade ord
Direkta kostnader

En direkt kostnad är en kostnad som kan kopplas till en vara eller tjänst.