Avsättning

Avsättning är en post i balansräkningen där ett belopp binds till en förväntad utgift i framtiden.

Avsättning – en framtida utbetalning

Kopiera länk hit

 En avsättning redovisas i balansräkningen när en händelse i företaget medför att ett belopp ska betalas ut någon gång i framtiden. En avsättning som tas upp i företagets balansräkning ska vara en sannolik eller säker förpliktelse som kan hänföras till innevarande eller ett tidigare räkenskapsår . Vid vilken tidpunkt avsättningen ska infrias är oviss. Exempel på avsättningar är förväntade kundförluster, semesteravsättningar för semesterlön, pensionsavsättningar, uppskjutna skatter, avgångsvederlag och garantiåtaganden. I årsredovisningslagen definieras en avsättning så här:

"Som avsättning skall sådana förpliktelser redovisas som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias."

Avsättningar och skulder

Kopiera länk hit

En avsättning är en typ av skuld, men det som skiljer en avsättning från en vanlig skuld är att beloppet och tidpunkten när den ska betalas är oviss. Vid en skuld är beloppet och betalningsvillkoren kända. Ett företag kan alltså göra avsättningar för skulder som kan uppstå i framtiden. Förpliktelserna ska vara säkra eller i alla fall sannolika, men tidpunkten och beloppen är inte bestämda. Det finns riktlinjer för när en avsättning får redovisas och vad den kan avse. För att få redovisa en avsättning måste företaget ha en förpliktelse på balansdagen som bedöms kommer att kräva en utbetalning i framtiden. Det ska också vara möjligt att göra en realistisk uppskattning av beloppet. Avskrivningar och nedskrivningar får inte redovisas som avsättningar.

 Ett företag kan också redovisa en så kallad eventualförpliktelse. Det är en förpliktelse som inte sannolikt kommer att hända men som ändå är möjlig. Enkelt kan man beskriva det som att: en skuld är förväntad, en avsättning är sannolik och en eventualförpliktelse inte sannolik men möjlig.

Avsättningar och försiktighetsprincipen

Kopiera länk hit

Avsättningar ska göras enligt den så kallade försiktighetsprincipen . Det innebär att företagets tillgångar och intäkter inte ska överskattas och att skulder och kostnader inte ska underskattas.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer. 


Relaterade ord
Årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen reglerar hur företag ska upprätta och offentliggöra årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport.

Avskrivningar

Avskrivningar är en redovisningsmetod för att fördela kostnaden normalt för en materiell eller fysisk tillgång över dess ekonomiska livslängd.

Försiktighetsprincipen

Försiktighetsprincipen innebär att företagets värderingar i redovisningen görs med rimlig försiktighet.

Räkenskapsår

Ett räkenskapsår är den period för vilken ett företag gör sitt bokslut och upprättar sin årsredovisning.