Försiktighetsprincipen

Försiktighetsprincipen innebär att företagets värderingar i redovisningen görs med rimlig försiktighet.

Rimlig värdering av tillgångar och skulder

Kopiera länk hit

Försiktighetsprincipen är en redovisningsprincip som enligt god redovisningssed innebär att alla delar av företagets redovisning ska bedömas med rimlig försiktighet. Med andra ord får inte tillgångar och intäkter överskattas och skulder och kostnader får inte underskattas. Värdering av tillgångar och skulder ska alltså inte bygga på osäkra antaganden och finns det en osäkerhet ska man välja en lägre värdering av tillgångar och en högre värdering av skulder. Syftet med försiktighetsprincipen är att den ska hjälpa till att ge en så rättvis och verklig bild av företagets ställning och resultat som möjligt. I försiktighetsprincipen används lägsta värdets princip, förkortas LVP. Det betyder att en omsättningstillgång ska värderas till lägsta av anskaffningsvärdet, alltså priset som betalades för varan, och marknadsvärdet. Försiktighetsprincipen säger också att endast intäkter som är konstaterade får tas med i räkenskaperna och om ett företag exempelvis äger aktier ska en värdeökning i aktierna tas upp när aktierna säljs medan en värdeminskning ska tas upp när den befaras.

Andra redovisningsprinciper

Kopiera länk hit

Det finns även andra redovisningsprinciper som ska styra och vägleda företagets redovisning. Många redovisningsprinciper finns med i årsredovisningslagen , försiktighetsprincipen återfinns till exempel i fjärde paragrafen i andra kapitlet, medan andra principer används av vedertagen praxis. Fortlevnadsprincipen, periodiseringsprincipen, realisationsprincipen, kvittningsprincipen och kontinuitetsprincipen är några andra exempel på redovisningsprinciper.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen reglerar hur företag ska upprätta och offentliggöra årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport.

God redovisningssed

God redovisningssed betyder att ett företagets redovisning ska upprättas enligt lagar, rekommendationer och vedertagen praxis.

Intäkt

En intäkt är en inkomst som redovisas för den period den avser.

Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

Omsättningstillgångar

En omsättningstillgång i ett företag förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel relativt snabbt. Motsatsen till omsättningstillgångar är anläggningstillgångar.

Redovisning

Redovisning innebär att dokumentera och sammanställa företagets ekonomiska information, se även bokföring.

Skuld

En skuld innebär att man är skyldig någon något, ofta pengar.

Tillgång

En tillgång är något som förväntas kunna ge ekonomiska fördelar i framtiden.