Blandekonomi

Blandekonomi är en blandning av marknadsekonomi och planekonomi och är det ekonomiska system som de flesta ekonomiskt välutvecklade länder använder sig av.

Med statlig inverkan på marknaden

Kopiera länk hit

Blandekonomi är ett ekonomiskt system och en blandning mellan marknadsekonomin , där man låter marknaden styra priserna utan inblandning från staten, och planekonomi , där staten styr hela marknaden och all prissättning. Till skillnad från en marknadsekonomi, är staten i en blandekonomi en aktiv aktör med olika intressen i marknaden, dels som ägare av kapital, dels i egenskap av producent och arbetsgivare. Marknadsekonomins motsatta ekonomiska system är alltså planekonomin vilket innebär att staten äger hela marknaden. Exempel på stater med planekonomi är framför allt kommunistiska stater. I en blandekonomi är det till stor del marknadsekonomins teorier som gör sig gällande, men i den offentliga sektorn hittar vi även tydliga planekonomiska inslag.

För en stabil ekonomi och bättre välfärd

Kopiera länk hit

Genom finanspolitiska åtgärder kan staten reglera marknaden med skatter och offentliga utgifter. De planekonomiska inslagen innebär möjlighet att stabilisera eventuell inflation och undvika kraftiga konjunktursvängningar. På så sätt kan staten hålla nere arbetslösheten och öka tryggheten för sina medborgare – både ur ekonomisk och social synvinkel.

Blandekonomi – ett naturligt val av ekonomiskt system

Kopiera länk hit

Eftersom i princip alla mer eller mindre ekonomiskt utvecklade länder idag väljer en blandekonomi som politiskt system är det uppenbart att det föredras. Alternativen kan anses vara extrema och att låta marknaden styra helt är riskfyllt för medborgare vid exempelvis en lågkonjunktur . Samtidigt råder det diskussioner om huruvida statens inflytande i marknaden bör begränsas eller tvärtom, och här skiljer sig den högerpolitiska eller liberala ekonomiska politiken från den socialistiska. Ett argument för mindre inverkan från staten är att staten begränsar konkurrensen , vilket i sin tur leder till högre priser och begränsad produktutveckling.

Relaterade ord
Inflation

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån vilket innebär att penningvärdet minskar. Du kan alltså köpa färre varor och tjänster för samma penningvärde.

Konkurrens

Konkurrens uppstår när flera företag erbjuder liknande produkter och tjänster till samma kunder.

Lågkonjunktur

I en lågkonjunktur är den totala efterfrågan på både tjänster och varor låg. Detta kan bland annat leda till att företag får svårt att ha full sysselsättning för sina anställda, vilket i sin tur kan resultera i högre arbetslöshet.

Marknad

Marknad är en handelsplats där köpare och säljare möts.

Marknadsekonomi

Marknadsekonomi är ett ekonomiskt system där det är möjligt att driva privatägda företag, där man har enskild äganderätt och där konsumenter och producenter kan agera fritt som köpare och säljare.

Offentlig sektor

Den offentliga sektorn omfattar statens, kommunernas och regionernas verksamheter och är till stor del skattefinansierad. Exempel på verksamheter inom den offentliga sektorn är vård och omsorg, utbildning, försvarsmakten och infrastruktur.

Planekonomi

Planekonomi är ett ekonomiskt system där beslut om investeringar och produktion i samhället följer en plan som utarbetats av staten.