Socialförsäkring

Socialförsäkringen erbjuder ekonomisk ersättning vid ålderdom, sjukdom och när man har små barn. Det omfattar pension, sjukförsäkring samt bidrag till föräldrar och föräldraförsäkring.

Vad ingår i socialförsäkringen?

Kopiera länk hit

Socialförsäkringen är framtagen för att erbjuda ekonomisk trygghet under olika skeenden i livet. I försäkringen ingår därför bidrag och försäkringar till sjuka, till äldre, till personer med funktionsnedsättning och till barnfamiljer. Det är Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten som administrerar den svenska socialförsäkringen och ser till att medborgarna får de bidrag och ersättningar de har rätt till. Försäkringskassan ansvarar för ersättningar och bidrag till sjuka, barnfamiljer och personer med funktionsnedsättning. Pensionsmyndigheten ansvarar i sin tur för pension samt andra stöd till äldre och efterlevande. 

Vissa av de försäkringar som ingår i socialförsäkringen har man rätt till om man är bosatt i Sverige, medan andra kräver att du arbetar här. För att få bidrag eller ersättning för socialförsäkringen från Försäkringskassan måste du uppfylla vissa krav och ska därför lämna in särskilda uppgifter i samband med ansökan. Det är sedan upp till Försäkringskassan att bedöma om dessa uppgifter är giltiga och om du har rätt till bidrag eller ersättning, eller inte.

När får man ersättning från socialförsäkringen?

Kopiera länk hit

Nedan följer några exempel på situationer där du har rätt till ersättning från socialförsäkringen:

Om du blir sjuk – du som blir sjuk och inte kan arbeta som vanligt kan få ersättning från antingen Försäkringskassan eller din arbetsgivare. Ersättning från Försäkringskassan kallas för sjukpenning, medan ersättning från arbetsgivaren kallas för sjuklön. 

Om du skadas på arbetsplatsen – du som skadas på väg till eller på arbetsplatsen kan ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen, vilket är en socialförsäkring. Den gäller även vid många sjukdomar som orsakats av arbetet.

När du ska bli eller är förälder – du som är gravid eller är förälder har rätt till föräldrapenning. Denna ersättning är till för att föräldrar ska kunna vara lediga från arbetet för att ta hand om barn. Du har rätt till att ta ut föräldrapenning från den 60:e dagen innan beräknad förlossning. När barnet är fött har föräldrarna rätt till 240 dagar var. Har du ensam vårdnad har du rätt till samtliga 480 dagar.

Gäller socialförsäkringen utanför Sverige?

Kopiera länk hit

Den svenska socialförsäkringen omfattar alltså i regel alla som arbetar eller bor i Sverige. Då Sverige är en medlem i EU kan du som arbetar eller bo i Sverige även har rätt till bidrag och ersättning från socialförsäkringen i övriga EU-/EES-länder om du arbetar eller bor i ett annat EU-/EES-land. Om du är på semester, studerar eller tillfälligt vistas i ett annat EU-/EES-land har också rätt till nödvändig vård och ersättning för de kostnader som överstiger patientavgiften. Du måste dock vända dig till vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i landet då försäkringen inte täcker privat läkarvård. Du måste också se till att ha med dig det så kallade EU- kortet, vilket du kan beställa på Försäkringskassans webbplats.