Hedgefond

En hedgefond är en fond med absolut avkastning, vilket betyder att den har som mål att ge en positiv avkastning oavsett om marknaden går upp eller ner.

Så fungerar hedgefonder

Kopiera länk hit

Det engelska ordet hedge betyder häck på svenska, vilket är en bra beskrivning av hur en hedgefond fungerar. Att investera i hedgefonder är nämligen som att sätta upp en häck runt sin portfölj för att minska risken att förlora pengar vid stora marknadsrörelser. Att dessa fonder kan ge positiv avkastning även om börsen är orolig beror på att det finns färre regler att förhålla sig till jämfört med en klassisk aktiefond. De har friare placeringsregler och en hedgefond kan, förutom aktier , även bestå av valutor, obligationer , råvaror och derivat . Fondförvaltarna får dessutom fritt använda både belåning och blankning. Däremot ska man alltid vara medveten om att det aldrig är en garanti att få en positiv avkastning , även om det är hedgefondens mål.

Hur investerar man i hedgefonder?

Kopiera länk hit

Aktiemarknaden erbjuder en mängd hedgefonder med olika strategi, inriktning och risknivå och man kan välja att investera i dem via sin nätmäklare eller bank. Man har dessutom möjlighet att antingen köpa andelar i en hedgefond eller att investera i en så kallad fond-i-fond där fondandelarna investeras i flera underliggande hedgefonder.

Avgifter för hedgefonder

Kopiera länk hit

Karakteristiskt för hedgefonder är att avkastningen till stor del påverkas av hur skicklig förvaltaren är, till skillnad från andra typer av fonder där avkastningen främst påverkas av marknadens utveckling. Hedgefonder ses alltså som aktivt förvaltade och har därför högre avgifter än klassiska fonder. Avgifterna består oftast av en prestationsbaserad ersättning och en fast årlig avgift, vilket betyder att avgifterna kan variera beroende på resultatutveckling hos den specifika hedgefonden. I och med att hedgefonder ofta har lite mer komplexa portföljer än traditionella aktiefonder så kan man vanligtvis inte göra uttag och insättningar på daglig basis utan detta sker oftast per månad eller kvartal, men det finns också undantag.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Avkastning

Avkastning är den inkomst man får på ett investerat belopp, ungefär samma sak som vinst.

Börs

En börs är en handelsplats där värdepapper i form av aktier, optioner och andra finansiella instrument köps och säljs.

Derivat

Derivat är ett samlingsnamn på värdepapper vars värde påverkar en underliggande tillgång, till exempel aktier och obligationer.

Investering

En investering är en satsning som förväntas ge framtida avkastning.

Obligationer

Obligationer är räntebärande skuldebrev där innehavaren har lånat ut pengar.