Mellanhand

En mellanhand är en tredje part som erbjuder tjänster mellan två olika handelspartners.

En mellanhand fungerar som en förmedlare och agerar kanal för varor och/eller tjänster som erbjuds av en leverantör till en konsument. Vanligtvis är mellanhanden viktig då många transaktioner annars skulle vara svåra eller till och med omöjliga att genomföra. Mellanhänder finns inom en rad olika branscher men har en särskilt viktig roll i distributionssystemet. Man kan ofta se en distributör som en mellanhand då distributören hjälper till att på något sätt sprida eller förmedla varor och tjänster. Distributörer kallas även för grossister .

Vad är mellanhand

Kopiera länk hit

En mellanhand är en slags intermediär som koordinerar utbytet av varor och tjänster . Intermediären kan antingen köpa varor och tjänster från en säljare för att sedan koordinera detta till en köpare. Mellanhanden kan även underlätta transaktioner mellan säljare och köpare. Intermediärens funktion handlar om att underlätta transaktioner samt matchning. Matchning innebär bland annat att mellanhanden ska bestämma produktutbudet, hitta köpare för rätt säljare samt bestämma kostnad . Dessutom används mellanhänder många gånger för att öka förtroendet mellan köpare och säljare.

Vanligt med flera mellanhänder

Kopiera länk hit

Inom handeln är det vanligt att värdekedjan har flera olika mellanhänder. Värdekedjan är en beskrivning av en varas fysiska flöde och visar vilka aktiviteter som utförs. Ett exempel kan vara att producenten av skor finns i Tyskland, men skorna kommer att säljas via ett handelshus i Sverige. Handelshuset kommer i sin tur att sälja skorna vidare till en återförsäljare i Sverige. Konsumenterna kommer att köpa skorna från återförsäljaren i Sverige. I det här exemplet är både handelshuset och återförsäljaren mellanhänder. Själva idén med mellanhänder är att minska de kostnader som uppstår i samband med transaktioner i en branschs värdesystem.

Relaterade ord
Grossist

En grossist bedriver handel i stora volymer, så kallade varupartier, med andra företag.

Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

Leverantör

En leverantör är en person eller ett företag som överlämnar eller säljer en vara/tjänst.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.