Controller

En controller är en ekonom inom ett företag eller organisation som arbetar med att styra, analysera och stötta verksamheten, främst med hjälp av ekonomiska mått.

Vad gör en controller?

Kopiera länk hit

En controller kan också kallas för styrekonom, vilket är en bra beskrivning av personens arbetsuppgifter. En controller ska nämligen, huvudsakligen med hjälp av ekonomiska mått, analysera och stötta verksamheten, styrningen och ekonomin och arbeta med att ta fram strategier och följa upp resultat . Yrkesrollen kan dock variera kraftigt beroende på företagets specifika behov, men organisations-, logistik- och affärsfrågor samt analys av nyckeltal är vanligt förekommande arbetsområden och -uppgifter. Controllers behövs i många företag, men också inom kommuner och statlig förvaltning.

Controllerns historia

Kopiera länk hit

Yrkesrollen controller uppkom under 1800-talet i USA när de amerikanska järnvägsbolagen såg ett allt större behov av att följa upp affärshändelser internt. I Sverige började dock begreppet först användas under 1970-talet för att skilja traditionella redovisningsekonomer från ekonomer som arbetat med styrning. Behovet och efterfrågan på controllers har sedan dess ökat lavinartat, mycket på grund av en ökad decentralisering och att cheferna numera har bättre möjligheter att själva ta fram siffror och därmed är mer beroende av en genomtänkt styrning.

Skillnad mellan business controller och accounting controller

Kopiera länk hit

Inom yrkesrollen controller finns det flera olika ansvarsområden och man brukar därför skilja på dessa med olika begrepp. En business controller fokuserar till exempel främst på framtiden och använder den finansiella informationen för att formulera mål och bedöma utfall och har ofta en stark inriktning mot styrning av både marknadsföring och affärer. En accounting controller fokuserar i sin tur främst på nutid och historia och använder den finansiella informationen för att rapportera resultat och huruvida de finansiella målen har uppnåtts.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Marknadsföring

Marknadsföring är de aktiviteter ett företag gör för att nå ut med sina erbjudanden till kunder och potentiella kunder.

Nyckeltal

Ett nyckeltal är ett ekonomiskt mått som underlättar jämförande analyser.

Resultat

Resultat är en ekonomisk term och är ett samlingsbegrepp för ekonomisk vinst och förlust. Resultatet beräknas genom intäkter minus kostnader. Resultat används framförallt inom områdena bokföring och ekonomistyrning.