Högkonjunktur

Högkonjunktur är en period av hög sysselsättningsgrad, stigande priser och stor investeringsaktivitet.

Låg arbetslöshet och hög ekonomisk tillväxt

Kopiera länk hit

Under en högkonjunktur gäller generellt att arbetslösheten är låg som resultat av hög ekonomisk aktivitet. Fler företag är benägna att investera vilket bidrar till en ökande produktion och fler anställningar. Eftersom den goda ekonomin leder till ökade medel för att konsumera är en naturlig följd att priserna höjs. Företagen producerar eventuellt på sin maxkapacitet och kan således höja priserna och ändå hålla uppe samma höga produktion.

Negativa följder av en högkonjunktur

Kopiera länk hit

En alltför hög efterfrågan kan i slutändan leda till att företag får svårt att producera i tillräckligt stor utsträckning. Faktorer såsom brist på tillräcklig och kompetent personal och andra resursbrister kan vara problem som uppstår till följd av en högkonjunktur. En långvarig hög avkastning på investeringar riskerar också att leda till att intresset att investera blir högre än vad behovet egentligen är. Detta fenomen kallas för en finansbubbla.

Inflation till följd av en högkonjunktur

Kopiera länk hit

Inflation innebär en ökning av den allmänna prisnivån och kan bli resultatet av en högkonjunktur på sikt. Detta beror på att efterfrågan på varor och tjänster är så pass hög att priserna stiger, eller att företaget helt enkelt inte hinner producera i takt med den ökande efterfrågan och därmed tvingas att höja priserna för att minska efterfrågan.

Allmänt om konjunkturcykler

Kopiera länk hit

Man brukar prata om en högkonjunktur som en glad tid eftersom ekonomin blomstrar och sysselsättningsgraden är högre än vanligt. Generellt gäller att fler människor har tillräckligt med pengar för att konsumera. Hur stor skillnad dessa konjunkturcykler faktiskt gör i den privata ekonomin hos människor beror naturligtvis till stor del på hur välfärden är uppbyggd och hur stabilt det ekonomiska systemet är. I ett fungerande välfärdssamhälle påverkas i regel den enskilde mindre av en lågkonjunktur, än i ett samhälle som saknar ett effektivt stöd för arbetslösa.

Lär dig mer om att starta företag

Kopiera länk hit

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta företag som guidar dig steg för steg.

Relaterade ord
Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Inflation

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån vilket innebär att penningvärdet minskar. Du kan alltså köpa färre varor och tjänster för samma penningvärde.

Produktion

Produktion är ett mätbart resultat av någon slags tillverkning.