Inkuransavdrag

Värdeminskning av en vara på grund av slitage eller skada.

Lägsta värdets princip (LVP)

Kopiera länk hit

Ett lager är ett företags materiella tillgångar som ska säljas eller användas i tillverkningen av varor eller tjänster . Inför ett bokslut ska företag som har lager göra en inventering och värdering av lagret. Denna lagervärdering ska ske enligt ”lägsta värdets princip”, LVP. Företaget jämför då anskaffningsvärdet med det verkliga värdet, det vill säga försäljningsvärdet minus försäljningskostnader. Lagret ska värderas till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Vid lagervärdering gäller även ”först in, först ut”, FIFO-metoden, vilket innebär antagandet att varor som köpts in först även säljs först och de produkter som finns i lagret vid lagervärderingen är de som köpts in senast. Varornas anskaffningsvärde kan då beräknas efter detta.

Inkuransavdrag eller 97-procentsregeln

Kopiera länk hit

Enligt gällande praxis får lagervärdet även reduceras med hänsyn till inkurans. Inkurans betyder helt enkelt svinn, att en vara är svårsåld på grund av att den är defekt, övertalig eller modemässigt föråldrad. Inkurans är alltså en värdeminskning av företags varulager. Företag har möjlighet att göra en generell nedskrivning, ett inkuransavdrag, och värdera lagret till 97 % av anskaffningsvärdet. Inkuransavdrag får dock inte användas vid till exempel värdering av fastigheter, värdepapper och elcertifikat.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Tillgång

En tillgång är något som förväntas kunna ge ekonomiska fördelar i framtiden.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.