Konsortium

Ett konsortium är när två eller flera företag har gått samman för att genomföra ett större projekt. Det kan ske både i form av ett gemensamt ägt bolag eller genom ett avtal där det står beskrivet vad de olika parterna ansvarar för i projektet.

Hur fungerar ett konsortium?

Kopiera länk hit

När två eller flera företag beslutar sig för att samarbeta i ett större projekt kallar man det för ett konsortium. Detta samarbete kan bygga på ett avtal där parterna ansvarar för olika delar av projektet eller tar form av ett gemensamt ägt bolag. Ett samarbete som bygger på ett avtal är alltså samma sak som ett enkelt bolag , till exempel flera företag som samarbetar i en byggnadsentreprenad och tar fram ett så kallat konsortialavtal. Ett konsortium är oftast tillfälliga och de olika parterna som ingår i konsortiet bedriver verksamhet med egen utrustning och med egen personal. Själva konsortiet har alltså oftast inte någon anställd personal och saknar tillgångar och skulder .

Tvister i ett konsortium

Kopiera länk hit

Ett konsortium innebär alltså att en grupp bolag som är självständiga juridiska personer samverkar om gemensamma vinstintressen. I juridisk mening räknas själva konsortiet dock inte som en egen juridisk person, utan som ett enkelt bolag. Om det skulle uppstå en tvist är huvudregeln därför avtalsfrihet, vilket innebär att tvisten ska lösas enligt den avtalstyp som har slutits mellan parterna. Skulle inget ha avtalats så gäller 4 kapitlet 3 § Handelsbolagslagen och har det förts in i handelsregistret räknas det då som ett handelsbolag istället för enkelt bolag.

Olika typer av konsortier

Kopiera länk hit

Ett konsortium kan handla om interna tjänster som anställningar, löne- och ekonomihantering samt kompetensutveckling, men också byggentreprenad där flera företag med olika kompetenser går samman för att genomföra ett projekt. Genom ett konsortium kan de olika parterna dessutom genomföra gemensamma marknadsföringsinsatser och anbud. De olika bolagen äger konsortiet tillsammans och beslutar om vilka avgifter som ska finnas, vad som ska göras och hur den gemensamma utvecklingen ska se ut.

Relaterade ord
Enkla bolag

Enkelt bolag är ett samarbete när minst två fysiska eller juridiska personer driver en verksamhet tillsammans.

Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.

Juridisk person

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.

Skuld

En skuld innebär att man är skyldig någon något, ofta pengar.

Tillgång

En tillgång är något som förväntas kunna ge ekonomiska fördelar i framtiden.