Köplagen

Köplagen reglerar köp av lös egendom mellan näringsidkare, mellan privatpersoner samt när en privatperson säljer lös egendom till en näringsidkare.

Köplagen

Kopiera länk hit

Köplagen reglerar köp av lös egendom mellan företag, mellan privatpersoner och när en privatperson säljer en vara till ett företag. Lös egendom är i princip allt som inte är mark eller fastigheter. Lagen tillämpas även vid byte av lös egendom och vid beställning av en vara som ska tillverkas i de fall beställaren inte tillhandahåller en stor del av materialet. Köplagen omfattar däremot inte köp och försäljning av tjänster .

Köplagen innehåller bestämmelser om varans avlämnande, alltså när och hur varan ska levereras. I lagen finns också bestämmelser om betalningen. Huvudregeln är att betalningen ska ske när varan levereras. Om inte säljaren får betalt i tid kan hen bland annat skicka påminnelser och krav, alternativt häva köpet. I köplagen finns även bestämmelser om vad som händer om köparen får en felaktig vara och vad som gäller vid reklamation. I köplagen står det till exempel att reklamation ska ske inom skälig tid. Det finns dock ingen lagstadgad ångerrätt i köplagen. Uppstår en tvist mellan köpare och säljare kan ärendet behandlas i tingsrätten, och avgörs tvisten i en domstol kan kostnader för både ansökningsavgift och rättegångskostnader uppstå.

Köplagen är en så kallad dispositiv lag. Det betyder att dess bestämmelser gäller om inget annat avtalas mellan köpare och säljare. En köpare och en säljare kan alltså bestämma att andra villkor ska gälla än de som finns i köplagen. Parterna kan exempelvis avtala att köparen har rätt att reklamera varan inom en bestämd period eller betala med faktura, och då gäller detta och inte köplagens villkor att en reklamation ska ske inom skälig tid och att betalning ska ske vid leverans.

Konsumentköplagen

Kopiera länk hit

När privatpersoner handlar av företag gäller konsumentköplagen. Det är en tvingande lag, eller en så kallad indispositiv lag, till konsumenternas fördel. Ett företag kan alltså inte avtala bort lagstiftningen och får inte ge konsumenten sämre villkor än de bestämmelser som finns i lagen.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.