Förenklat årsbokslut

Förenklat årsbokslut är ett bokslut för företag med omsättning på högst tre miljoner kronor.

Företag ska upprätta ett bokslut efter räkenskapsårets slut

Kopiera länk hit

När man driver en näringsverksamhet är man bokföringsskyldig. Det innebär att alla affärshändelser ska bokföras och att det ska finnas verifikationer till alla poster. Det innebär också att man ska upprätta ett bokslut efter varje räkenskapsår. När verksamheten har en omsättning under tre miljoner kronor kan man välja att göra ett förenklat årsbokslut. I det förenklade årsbokslutet ska det finnas en balansräkning och en resultaträkning. En balansräkning visar företagets tillgångar, skulder och det egna kapitalet på räkenskapsårets sista dag. En resultaträkning visar hur företaget har gått ekonomiskt under räkenskapsåret. I resultaträkningen ska intäkter, kostnader och resultat redovisas. Har företaget använt sig av till exempel periodiseringsfonder och expansionsfonder ska man även visa hur mycket man har satt av till dessa. Det förenklade årsbokslutet ska upprättas i fysisk eller elektronisk form, följa god redovisningssed, skrivas under och sparas tillsammans med bokföringen och bokslutsunderlagen i sju år. Det förenklade årsbokslutet ska inte skickas in till Skatteverket.

Så här går ett förenklat årsbokslut till

Kopiera länk hit

Det första man ska göra vid ett förenklat årsbokslut är att göra en avstämning av den löpande bokföringen. Sedan ska årets avskrivningar beräknas och varulagret inventeras och värderas. Kundfordringar och övriga fordringar ska fastställas och likaså låneskulder, momsskulder, skatteskulder, leverantörsskulder och övriga skulder. Årets försäljning redovisas tillsammans med övriga intäkter. Årets kostnader för varor, material och tjänster ska föras in tillsammans med personal-, ränte- och andra kostnader. Till sist summeras företagets tillgångar som ska överensstämma med summan av företagets skulder och eget kapital.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sitt företags bokföring – arbeta själv, automatiserat eller anlita en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Avskrivningar

Avskrivningar är en redovisningsmetod för att fördela kostnaden normalt för en materiell eller fysisk tillgång över dess ekonomiska livslängd.

Bokslut

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring efter att räkenskapsåret är slut.

Omsättning

Omsättning är bolagets totala inkomster för sålda varor och tjänster under en viss tidsperiod.

Periodiseringsfond

Periodiseringsfond innebär att skjuta upp en del av vinstskatten till senare år.