Diversifiering

Diversifiering innebär att ett företag breddar sin produktionsinriktning eller verksamhet för att klara konjunktursvängningar bättre. Inom värdepappershandel innebär diversifiering att man investerar i olika aktier för att sprida riskerna.

Breddad verksamhet för bättre lönsamhet

Kopiera länk hit

Diversifiering är en marknads- och affärsstrategi där företag breddar sin verksamhet för att bli mindre konjunkturkänsliga och få bättre lönsamhet . Ett företag kan utöka sin tillverkning av produkter genom att ta fram en helt ny produkt eller göra varianter av en produkt som redan finns. Detta ger befintliga kunder fler valmöjligheter och nya kunder kan lockas av en större produktbredd. Företaget kan även utöka sin distribution till nya marknader. En diversifiering kan även innebära uppstart av nya företag eller att företaget förvärvar andra företag eller övertar andra bolag genom fusion .

Fördelar och nackdelar med diversifiering

Kopiera länk hit

Fördelarna med diversifiering är att den kan ge en långsiktig ekonomisk säkerhet. Man klarar helt enkelt av en minskad försäljning av en produkt eller på en marknad genom att andra produkter och marknader bär upp förlusten . Nackdelarna med diversifiering är bland annat att företaget kan förlora marknadsandelar då kunderna kan uppleva företaget för ofokuserat. Den kostsamma processen med diversifiering kan även tvinga företaget att lansera varor och tjänster som inte är ordentligt genomtänkta. Diversifiering är alltså en balansgång mellan att sprida risker och maximera avkastning .

Diversifiering på aktiemarknaden

Kopiera länk hit

Begreppet diversifiering används även vid köp av värdepapper. Du kan till exempel fördela riskerna genom att äga aktier i flera olika bolag och investera i olika branscher och geografiska marknader. Du kan även investera i obligationer , räntepapper och fonder .

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Avkastning

Avkastning är den inkomst man får på ett investerat belopp, ungefär samma sak som vinst.

Fond

I ekonomiska sammanhang är en fond en samling värdepapper. Det kan också vara en ekonomisk tillgång som reserverats för ett speciellt ändamål, till exempel periodiseringsfond för vinstutjämning mellan åren.

Förlust

När intäkterna är mindre än kostnaderna över en given period i en verksamhet har företaget gått med förlust. Företaget har då ett negativt resultat.

Fusion

Fusion är en juridisk och ekonomisk term som innebär att ett företag tar över alla tillgångar och skulder från ett eller flera andra bolag.

Lönsamhet

Lönsamhet innebär att ett företags intäkter är större än dess kostnader. Lönsamhet kan beskrivas som företagets vinst.

Marknad

Marknad är en handelsplats där köpare och säljare möts.

Obligationer

Obligationer är räntebärande skuldebrev där innehavaren har lånat ut pengar.