Avsiktsförklaring

Avsiktsförklaring är en överenskommelse mellan parter som sätter ramar för kommande förhandlingar.

Avsiktsförklaring – slutligt avtal

Kopiera länk hit

Parter som önskar ingå ett avtal kan upprätta en avsiktsförklaring för att hjälpa och sätta ramar för kommande förhandlingar i syfte att nå ett slutligt avtal. Vid mer ingående avtal som förväntas kräva längre förhandlingar, till exempel företagsförvärv och nya partnerskap, är det vanligt att upprätta en avsiktsförklaring. Den ska innehålla de villkor som parterna måste förhålla sig till under pågående förhandling. Avsiktsförklaringen förtydligar helt enkelt vilka förpliktelser parterna har gentemot varandra, och ofta är en avsiktsförklaring formulerad på så sätt att alla parter enkelt ska kunna dra sig ur om en överenskommelse inte nås. I en avtalsförklaring finns också ofta en tidsplan för förhandlingarna och ibland även en preliminär köpeskilling om det till exempel handlar om en företagsöverlåtelse. Det är också vanligt att det finns bestämmelser om sekretess, exklusivitet och förslag till hur eventuella tvister ska lösas. En sekretessförpliktelse innebär att konfidentiell information som erhålls om motparterna under förhandlingarna inte får röjas. En exklusivitetsförpliktelse innebär att säljaren lovar att inte förhandla med andra parter under en överenskommen tidsperiod. Om en avsiktsförklaring ska vara ett juridiskt bindande avtal avgörs från fall till fall. Ibland kallas en avsiktsförklaring också för ett intentionsavtal.

Fördelar med en avsiktsförklaring

Kopiera länk hit

Vid omfattande förhandlingar kan det vara riskfyllt att börja prata med en motpart utan att ha koll på motpartens seriositet och intention. För att underlätta dialogen upprättas då en avsiktsförklaring som kan ge parterna arbetsro under förhandlingarna. Den säkerställer alltså att det finns nödvändiga förutsättningar för att fortsatta förhandlingar ska kunna leda till slutligt avtal. Om parterna kan komma överens i inledande förhandlingar brukar detta minska risken för att de strandar i senare.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.