Jämviktspris

Inom nationalekonomi är jämviktspris det pris som uppstår när det finns ett lika stort utbud som efterfrågan. Om utbudet är för stort av en viss vara så innebär det ofta att priset sjunker tills man har uppnått det så kallade jämviktspriset.

Jämviktspris uppstår vid balans mellan utbud och efterfrågan

Kopiera länk hit

På en fri marknad rör sig priserna i takt med att utbudet och efterfrågan ökar eller minskar. När man uppnår önskad utbudskvantitet som stämmer överens med önskad efterfrågekvantitet uppstår ett så kallat jämviktspris. Alltså att den mängd tjänster eller varor som efterfrågas till detta jämviktspris sammanfaller med den mängd tjänster eller varor som producenterna erbjuder till samma pris. Marginalnyttan är då lika stor för köparna som marginalkostnaden är för säljarna.

Hur uppnår man ett jämviktspris?

Kopiera länk hit

När en vara eller tjänst säljs till ett för högt pris på en fri marknad leder det till att den efterfrågade kvantiteten faller och priset pressas därmed ner till sin jämviktsnivå. Är priset på en vara eller tjänst däremot för lågt kommer efterfrågan att öka tills efterfrågan och utbud är i balans. Jämviktspriset ändras helt enkelt i takt med utbudet och efterfrågan.

Det som kan hända om priset sätts till en nivå som ligger under jämviktspriset är att det kan uppstå ett så kallat permanent efterfrågeöverskott. Det kan leda till ransonering, köbildning eller uppkomst av en svart marknad. Därför är det viktigt att bibehålla ett jämviktspris så att tillverkarna får sälja stora mängder av sina varor eller tjänster, medan konsumenterna kan få köpa dessa utan att behöva vänta alltför länge.

Vad är det som styr jämviktspriset?

Kopiera länk hit

Det som styr jämviktspriset är i grund och botten hur stor efterfrågan det finns på en vara eller tjänst. Råder det stor efterfrågan med många konsumenter som vill köpa en vara eller en tjänst pressas priset ofta upp till en viss nivå. De flesta är då benägna att betala mer för tjänsten eller varan, men det finns såklart en gräns för hur mycket konsumenterna är beredda att betala. Skulle priset hamna över denna nivå kommer efterfrågan att minska, vilket kan leda till att produktionen överstiger efterfrågan. Skulle däremot priset som konsumenterna är beredda att betala vara för lågt kan det leda till att producenterna inte längre vill erbjuda just den varan eller tjänsten. Detta kan leda till att det inte finns tillräckligt hög kvantitet av tjänster eller varor för att balansera efterfrågan. Ett jämviktspris är uppnått när prisnivåerna från båda sidor möts och både producenter och konsumenter är nöjda.

Relaterade ord
Efterfrågan

Efterfrågan är den mängden med specifika varor eller tjänster som kan säljas för ett visst pris vid en viss tidpunkt, det vill säga vilken mängd som köpare vill och kan köpa.

Utbud

Ett utbud är den totala kvantiteten av de varor eller tjänster som erbjuds av alla säljare på en marknad.