Rörelsekapital

Rörelsekapital är en redovisningsterm som omfattar ett företags omsättningstillgångar minus de kortfristiga skulderna, alltså det kapital som bolaget har för att kunna finansiera den löpande verksamheten.

Ett positivt rörelsekapital ger ett bättre kassaflöde

Kopiera länk hit

Ett positivt rörelsekapital är oftast synonymt med en god finansiell ställning eftersom det innebär att företaget har tillräckliga finansiella medel för sina omsättningstillgångar . Ett bolag som kan hålla höga nivåer av sitt rörelsekapital och samtidigt finansiera sin dagliga verksamhet på ett fulländat sätt har god chans till en stark ekonomisk tillväxt och hög avkastning på det investerade kapitalet . Man kan också beskriva ett positivt rörelsekapital som en förutsättning för ett starkt kassaflöde och hög köpkraft.

Ett negativt rörelsekapital ger ett sämre kassaflöde

Kopiera länk hit

Ett negativt rörelsekapital är å andra sidan ett tecken på att företaget står inför ekonomiska svårigheter. Ett stort problem med ett negativt rörelsekapital är till exempel att företagets leverantörer till viss, eller till stor del finansierar företagets anläggningstillgångar. Resultatet av ett negativt rörelsekapital kan bli att man måste låna pengar eller sälja sina tillgångar – exempelvis sina kundfordringar – för att ha råd att betala skulder .

Som verktyg för värdering av ett bolag

Kopiera länk hit

Rörelsekapitalet är ett viktigt nyckeltal för att man ska kunna ställa korrekta prognoser av bolagets kassaflöde. Extra viktigt är det för att man ska kunna värdera företaget, exempelvis vid en försäljning eller fusion av bolaget. Man kan dela upp rörelsekapitalet i olika beståndsdelar där vissa delar är viktigare än andra beroende på sammanhang. Dessa beståndsdelar är: kassa, kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar samt varulager , råmaterial, eller utfört arbete, beroende på om det gäller ett handelsföretag, industriföretag eller ett tjänsteföretag.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Avkastning

Avkastning är den inkomst man får på ett investerat belopp, ungefär samma sak som vinst.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Fusion

Fusion är en juridisk och ekonomisk term som innebär att ett företag tar över alla tillgångar och skulder från ett eller flera andra bolag.

Kapital

Kapital är en insats som kan ge avkastning.

Kassaflöde

Kassaflöde är företags in- och utbetalningar under en viss period.

Kundfordran

En kundfordran uppstår när ett företag har utfört en tjänst eller levererat en vara till en kund men ännu inte fått betalt.

Omsättningstillgångar

En omsättningstillgång i ett företag förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel relativt snabbt. Motsatsen till omsättningstillgångar är anläggningstillgångar.

Prognos

Prognoser är ett förändringsinstrument som företag kan använda för att justera verksamheten för att nå eller överträffa målen i budgeten.

Skuld

En skuld innebär att man är skyldig någon något, ofta pengar.

Varulager

Ett varulager är ett företags tillgångar som är avsedda för försäljning i verksamheten.