Skyddsombud

Ett skyddsombud är en person som valts ut av arbetstagarna för att fungera som ombud vid planering av frågor som rör arbetsmiljön.

Ett Skyddsombud företräder arbetstagarna

Kopiera länk hit

För att kunna säkerställa en god och hållbar arbetsmiljö är det viktigt att det finns ett utsett skyddsombud på arbetsplatsen. Detta är en person som valts ut av arbetstagarna och som ska företräda dessa vid planering av arbetsmiljöfrågor, exempelvis riskbedömningar, planering av processer och arbetsorganisationer och ändring av lokaler. Skyddsombudet har dessutom rätt att ta del av dokumentation från Arbetsmiljöverket efter en inspektion för att på så sätt se till att eventuella fel åtgärdas. För att personen ska kunna utföra sitt uppdrag som skyddsombud är arbetsgivaren skyldig att erbjuda denne tid för detta, samt rätt typ av utbildning.

Kan det finnas fler än ett Skyddsombud?

Kopiera länk hit

Alla arbetsplatser med fler än fem anställda måste ha ett skyddsombud och på större företag utser man oftast flera anställda för att representera arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Detta för att större arbetsplatser ofta innefattar fler risker och ett större ansvar. Om det finns fler än ett skyddsombud utser man ett huvudskyddsombud som då har det övergripande ansvaret för miljön på arbetsplatsen. På företag med fler än 50 anställda ska det i sin tur finnas en arbetsmiljökommitté, även kallad skyddskommitté, som ska ansvara över arbetsmiljöfrågorna. I skyddskommittén möts arbetstagare och arbetsgivare för att diskutera saker såsom risker på arbetsplatsen, tillbud och sjukfrånvaro samt hur man ska jobba för att förbättra miljön på arbetsplatsen.

Möjlighet att kräva skyddsstopp

Kopiera länk hit

Utöver det grundläggande arbetet kring arbetsmiljön kan skyddsombud välja att ta en ännu mer aktiv roll. De har till exempel befogenhet att stoppa arbetet på en arbetsplats om man skulle upptäcka allt för stora risker eller brister i arbetsmiljön genom att anmäla detta till Arbetsmiljöverket. Det är också endast Arbetsmiljöverket som kan häva ett så kallat skyddsstopp om de i sitt ställningstagande anser att frågan tillhör arbetsmiljölagen eller en viss föreskrift.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.