Näringsförbud

Näringsförbud innebär att en person inte får driva företag. Näringsförbudet kan gälla i max tio år.

En person med näringsförbud får inte driva företag

Kopiera länk hit

En person kan dömas av Patent- och marknadsdomstolen till näringsförbud om hen har misskött eller ignorerat sina skyldigheter som näringsidkare . Personen får då inte driva företag, men hen får inte heller vara bolagsman i handelsbolag , ha styrelseuppdrag i ett aktiebolag , vara firmatecknare , ha röstmajoritet i ett aktiebolag eller vara anställd i en närståendes verksamhet under perioden som förbudet gäller. Ett näringsförbud gäller mellan tre och tio år. Det finns också något som kallas för tillfälligt näringsförbud. Detta förbud gäller fram till dess att ärendet har prövats i domstol. Näringsförbud är ett sätt att skydda konsumenter och förhindra olaglig och oseriös näringsverksamhet. Alla näringsförbud och tillfälliga näringsförbud i Sverige registreras hos Bolagsverket . Näringsförbudet gäller bara inom Sveriges gränser.

Vem kan få näringsförbud?

Kopiera länk hit

En företagare eller någon som bedömts vara ansvarig för verksamheten kan få näringsförbud om hen har begått grova ekonomiska brott. Det kan till exempel gälla bokföringsbrott, skattebrott eller bedrägeri. Ett annat exempel är att en domstol kan döma en näringsidkare till näringsförbud om denne fortsätter att driva företag trots att företaget satts i konkurs.

Näringsidkaren kan först dömas för själva brottet. Näringsförbudet är sedan en extra påföljd utöver brottets straff. Beslut om näringsförbud kan fattas även om näringsidkaren inte gjort sig skyldig till något brott. I en enskild näringsverksamhet kan personen som är ansvarig och driver verksamheten dömas till näringsförbud. I ett aktiebolag kan bland annat styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör och vice verkställande direktör dömas till näringsförbud.

Näringsförbud övervakas av Kronofogden för att säkerställa att näringsidkaren inte startar nya företag eller bryter mot någon annan regel som gäller under näringsförbudet. Överträds förbudet anmäler Kronofogden detta till en allmän åklagare. Den som har näringsförbud kan då dömas till fängelse i högst två år för överträdelse av näringsförbud.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Bolagsverket

Bolagsverket är en statlig myndighet som sköter registrering av nya företag. De tar även emot årsredovisningar och beslutar om olika tillstånd och likvidationer.

Enskild näringsverksamhet

En enskild näringsverksamhet är ett företag som drivs av en privatperson som ensam äger och ansvarar för verksamheten.

Firmatecknare

Firmatecknare är den eller de personer som har befogenhet och rätt att skriva under rättshandlingar i företagets namn.

Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.

Kronofogden

Kronofogdens uppgift är att kräva in skulder men de arbetar även med att ge råd och stöd till den som är skuldsatt.

Näringsidkare

En näringsidkare är en fysisk eller juridisk person som driver en näringsverksamhet.