Internränta

Internränta är en metod som används för att bedöma vilken avkastning man förväntas få på en investering.

När använder man internränta?

Kopiera länk hit

För att bedöma en förväntad avkastning på en investering kan man använda internränta, eller internräntemetoden som metoden kallas. Denna metod använder man för att jämföra olika investeringsalternativ och på så sätt avgöra vilket som är det mest lönsamma. Att det kallas just för “intern”ränta kommer från att den kalkyl man använder för att räkna ut avkastningen på investeringen inte tar hänsyn till externa faktorer såsom avkastningskrav och inflation . Skulle internräntan för en investering vara högre än avkastningskravet kan man räkna investeringen som lönsam. Skulle internräntan däremot vara lägre än avkastningskravet anses investeringen inte vara lönsam.

Hur beräknar man internränta?

Kopiera länk hit

För att beräkna internräntan tar man hjälp av en ekvation som tar hänsyn till följande:

  • Grundinvestering

  • Kassaflöde

  • Internränta

  • Antal år

I ekvationen använder man kassaflödena från investeringen under den specifika perioden. In- och utbetalningarna som görs under åren justeras för tidsvärdet med hjälp av en så kallad diskonteringsfaktor. Diskonteringsfaktorn är ett (1) plus internräntan upphöjt till antalet år sedan man gjorde investeringen. När man har fått fram resultatet av ekvationen för internräntan kan man se den förväntade avkastningen på investeringen.

Varför tittar man på internräntan?

Kopiera länk hit

I och med att internräntan visar den beräknade avkastningen på en investering ger det ett bra hum till eventuella investerare om den kommer att bli lyckad eller inte. Internräntan ger helt enkelt investerare en bild av avkastningen på en investering, utan att behöva ta hänsyn till externa faktorer som avkastningskrav och inflation. Att maximera avkastningen på en investering är viktigt för att ett företag ska uppnå sina mål och tillfredsställa sina aktieägare. Då är det inte bara viktigt att titta på internräntan, utan även på andra faktorer som likviditet och risk. En hög internränta kan vara synonymt med en högre risk, vilket gör det viktigt att noggrant utvärdera och jämföra riskerna med de olika investeringsalternativen. En investering som är svår att konvertera till pengar eller att sälja kan ha en högre internränta, eftersom investeringen då förväntas finnas kvar längre hos investerarna/företaget. En lägre internränta kan dock innebära en investering som är mer likvid, då investerarna/företaget kan konvertera investeringen till pengar eller sälja den snabbare.

Relaterade ord
Avkastning

Avkastning är den inkomst man får på ett investerat belopp, ungefär samma sak som vinst.

Inflation

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån vilket innebär att penningvärdet minskar. Du kan alltså köpa färre varor och tjänster för samma penningvärde.

Investering

En investering är en satsning som förväntas ge framtida avkastning.

Kassaflöde

Kassaflöde är företags in- och utbetalningar under en viss period.

Likviditet

Likviditet är ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.