Auktoriserad revisor

En auktoriserad revisor granskar ett företags bokföring.

Redovisningskonsult och revisor

Kopiera länk hit

Ett företag kan också anlita en redovisningskonsult för att sköta företagets bokföringen . En redovisningskonsult kan bland annat hjälpa till med den löpande bokföringen , bokslut och deklarationer men också ge rådgivning i olika ekonomiska frågor, skattefrågor och andra redovisningsfrågor.

En revisor granskar ett företags bokföring och räkenskaper. Revisorn kontrollerar att bokföringen följer god redovisningssed och de lagar och regler som gäller, samt att redovisningen ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska resultat och ställning. En revisor kan bland annat granska årsredovisningen och styrelsens arbete, samt ge råd om nya redovisningsrutiner och andra ekonomiska frågor som berör verksamheten. Slutsatserna av revisorns arbete presenteras i en revisionsberättelse .

En del företag måste enligt lag ha en auktoriserad revisor. Det gäller bland annat publika aktiebolag, finansiella bolag och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Privata aktiebolag ska ha en revisor om företaget uppfyller minst två av dessa kriterier under två räkenskapsår:

  • fler än 3 anställda

  • mer än 1,5 miljoner i balansomslutning

  • mer än 3 miljoner i omsättning.

Utbildning, erfarenhet och redbarhet

Kopiera länk hit

I revisorslagen finns de krav som en revisor måste uppfylla för att vara en auktoriserad revisor. När en revisor uppfyller kraven, bland annat utbildning, erfarenhet och redbarhet, får hen utföra lagstadgad revision. En auktoriserad revisor har både en teoretisk och en praktisk utbildning som består av en kandidatexamen med ekonomisk inriktning och tre år handledd praktik. När utbildningen är klar måste hen också klara en revisorsexamen hos Revisorsinspektionen. En godkänd revisorsexamen är giltig i fem år.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Bokslut

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring efter att räkenskapsåret är slut.

Deklaration

En deklaration är ett årligt dokument som skickas in till Skatteverket. Deklarationen är ett underlag för hur mycket som den fysiska eller juridiska personen intjänat under föregående år och hur mycket som ska betalas i skatt.

Löpande bokföring

Löpande bokföring innebär att företag kontinuerligt ska bokföra alla affärshändelser senast vid en viss tidpunkt.

Revisionsberättelse

En revisionsberättelse är en rapport där revisorn redovisar granskningen av ett företags räkenskaper.