Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad är ett mått på hur mycket skulder ett företag har i förhållande till sitt egna kapitalet.

Vad är skuldsättningsgrad?

Kopiera länk hit

Skuldsättningsgrad är ett nyckeltal för att räkna ut förhållandet mellan skulder och eget kapital. Nyckeltalet skuldsättningsgrad används bland annat vid värdering av företag och verksamheter och är ett av många sätt som visar ett företags finansiella styrka. Skuldsättningsgrad ger uttryck för hur stor del av tillgångarna som är finansierade med lånade pengar i förhållande till eget kapital (ägarnas pengar). Eftersom skuldsättningsgraden är nära relaterad till soliditeten , alltså hur stor andel av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital, innebär en hög skuldsättningsgrad att företaget har låg soliditet.

Så minskar man skuldsättningsgraden

Kopiera länk hit

Skuldsättningsgraden är ett nyckeltal som kan vara till hjälp för att bedöma ett bolags finansiella ställning. Ett bolag kan minska sin skuldsättningsgrad på två sätt; antingen genom att minska bolagets skulder eller genom att öka det egna kapitalet. Företag strävar ofta efter att ha så låg skuldsättningsgrad som möjligt eftersom detta innebär lägre finansiella risker. Att ha hög skuldsättningsgrad kan fortfarande innebära att företaget är lönsamt och går bra, speciellt då man befinner sig i en expansionsfas och får in stabila och återkommande intäkter .

  • Formeln för skuldsättningsgrad ser ut så här; skulder/eget kapital= skuldsättningsgrad.

  • Om ett företag har 500 000 kronor i skulder och ett eget kapital på 350 000 kronor ser uträkningen ut så här: 500/350=1,42.

När siffran är högre än 1 innebär det att skulderna överstiger det egna kapitalet.

Bra att känna till vanliga nyckeltal

Kopiera länk hit

När du driver eget företag är det värdefullt att känna till några av de vanligaste finansiella nyckeltalen. Dessa fungerar som smarta verktyg när du vill räkna ut allt från resultat till skulder. Några vanliga nyckeltal är bland annat soliditet, rörelsemarginal, skuldsättningsgrad och avkastning på eget kapital.

Relaterade ord
Intäkt

En intäkt är en inkomst som redovisas för den period den avser.

Nyckeltal

Ett nyckeltal är ett ekonomiskt mått som underlättar jämförande analyser.

Soliditet

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital.