Justerat eget kapital

Justerat eget kapital är ett nyckeltal som visar företags beskattade egna kapital.

Ett nyckeltal för ägarnas egna kapital

Kopiera länk hit

Justerat eget kapital är ett nyckeltal som visar ägarnas egna kapital i bolaget tillsammans med eventuella övervärden i till exempel tillgångar, fonder och fastigheter. I bolag kan det nämligen finnas obeskattade reserver med uppskjuten skatt , alltså en skatteskuld, som inte betalats in under räkenskapsåret och som då inte heller syns i balansräkningen . Det justerade egna kapitalet ska därför beräknas minus aktuell skattesats gånger värdet på obeskattade reserver. Nyckeltalet eget kapital visar skillnaden mellan tillgångarna och skulderna och tar inte hänsyn till obeskattade tillgångar i verksamheten. Justerat eget kapital används som ett nyckeltal för att jämföra aktier (justerat eget kapital per aktie) och vid företagsvärderingar. Det är ett mått som används för att räkna fram företagets soliditet , alltså hur stor andel av tillgångarna i företaget som finansieras av eget kapital. Stort eget kapital visar på stabilitet, ekonomisk styrka och god kreditvärdighet. Nyckeltalet säger helt enkelt något om företagets förmåga att överleva under perioder med lägre omsättning och/eller vinst.

Så här beräknas justerat eget kapital

Kopiera länk hit

När justerat eget kapital ska beräknas måste man justera skattesatsen till årets skattesats. Justerat eget kapital räknas fram med hjälp av en formel:

  • Eget kapital + ((1- skattesatsen) x obeskattade reserver) = justerat eget kapital

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring på; arbeta själv, automatiserat eller med en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.

Soliditet

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital.