Apportegendom

Apportegendom refererar till annan betalning än pengar vid köp av aktier.

Apportegendom – annan betalning än pengar

Kopiera länk hit

En aktieägare kan tillföra andra tillgångar än pengar som betalning för aktier. Tillgångarna kallas då apportegendom. Att skjuta in en apportegendom kan till exempel göras vid uppstart av ett aktiebolag eller vid en nyemission . En apportegendom vid en nyemission kan också kallas för apportemission. Information om apportegendom måste stå omnämnt i stiftelseurkunden och tillgången eller egendomen måste överföras till aktiebolaget innan aktiebolaget registreras.

Apportegendomen måste godkännas av en auktoriserad revisor som då också ser till att egendomen inte är övervärderad och att den faktiskt kan bidra till nytta i aktiebolaget. Bolagets verksamhetsbeskrivning kan fungera som en vägledning när apportegendomens nytta ska bedömas. Revisorn ska tydligt beskriva apportegendomen, hur den har värderats och om det fanns några svårigheter vid värderingen.

Exempel på apportegendom

Kopiera länk hit

En apportegendom kan vara:

  • fastigheter

  • fordon

  • immateriella tillgångar som patent- och varumärkesrättigheter

  • upphovsrätter som filmer och böcker

  • värdepapper som aktier och fonder

  • inventarier som varulager och maskiner

En apportegendom kan också vara en rörelse. När en rörelse apporteras ska dess balans- och resultaträkningar för de två senaste räkenskapsåren samt information om rörelsens nuvarande resultat bifogas till stiftelseurkunden. Saknas balans- och resultaträkningar ska ändå information om rörelsens resultat lämnas. En sådan situation kan till exempel uppstå när en enskild firma eller ett handelsbolag omvandlas till ett aktiebolag.

Ett åtagande eller ett utförande av ett uppdrag eller en tjänst kan inte vara en apportegendom. Fordringar, till exempel skuldebrev, får inte heller fungera som apportegendom.

Lär dig mer om att starta aktiebolag

Kopiera länk hit

Att starta eget aktiebolag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta aktiebolag som guidar dig steg för steg.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Auktoriserad revisor

En auktoriserad revisor granskar ett företags bokföring.

Nyemission

Nyemission är när ett aktiebolag ger ut fler aktier för att få in mer kapital.