Likvidator

En likvidator är en person som utses av Bolagsverket eller tingsrätten och har i uppgift att avveckla ett aktiebolag.

Vad gör en likvidator?

Kopiera länk hit

För att kunna genomföra en likvidation av ett aktiebolag behövs en likvidator. Personen utses av Bolagsverket, i vissa fall tingsrätten. En likvidator ansvarar för all kontakt med Bolagsverket, samt vad som behövs för att kunna likvidera aktiebolaget. För att en likvidator ska kunna utföra sitt arbete behöver personen rätt till att skriva under i företagets namn, därför tar likvidatorn över styrelsens , VDs och eventuella firmatecknares arbete. Detta betyder att likvidatorn även får rätt till att kalla till bolagsstämma, ingå avtal och betala skulder. En likvidator utses för att avveckla aktiebolaget och har olika uppgifter bland annat att skapa en årsredovisning och lämna in den, sälja bolagets tillgångar så likvida medel finns, betala bolagets skulder, ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket och fastställa balans- och resultaträkningen.

Vem kan vara likvidator?

Kopiera länk hit

Det är Bolagsverket som bestämmer likvidator, med undantag för när domstolen beslutar om likvidation då är det tingsrätten som utser en likvidator. Vid en frivillig likvidation finns det möjlighet för bolagsstämman att lägga fram ett förslag på en likvidator, men då behöver personen uppfylla alla krav som ställs för att kunna vara likvidator. Personen som föreslås behöver vara minst 18 år fyllda och inte ha näringsförbud , vara i konkurs eller ha en förvaltare. Utöver det behöver även personen ha god kunskap om företaget som ska likvideras och ha tidigare erfarenhet av likvidationer. Bolagsverket vill att personen som föreslås är oberoende, det betyder att personen inte får ha eller har haft inflytande i bolaget – till exempel en person som tidigare har varit en del av ledningen eller är revisor för bolaget.

Likvidator arvode

Kopiera länk hit

En likvidator har rätt till ersättning för arbetet. Grundbeloppet för likvidatorns arbete fastställs varje år av regeringen. Utbetalningen görs av Bolagsverket eller aktiebolaget beroende på likvidationen. Bolagsverket betalar ut likvidatorns arvode vid tvångslikvidation, om bolaget gått i konkurs eller om Bolagsverket har utsett en annan likvidator än den personen som bolagsstämman föreslog. Är det en frivillig likvidation är det aktiebolaget som står för likvidatorns arvode. 

Relaterade ord
Avveckling

Avveckling innebär nedläggning av verksamhet.

Borgenär

En borgenär är en fysisk eller juridisk person som har lånat ut pengar till en annan part.

Firmatecknare

Firmatecknare är den eller de personer som har befogenhet och rätt att skriva under rättshandlingar i företagets namn.

Konkurs

Konkurs innebär när ett företag inte kan betala sina skulder och försätts i likvidation.

Likvida medel

Likvida medel eller likvida tillgångar är pengar som finns tillgängliga i form av kontanter och kontotillgångar.

Likvidation

En likvidation upplöser och avvecklar ett bolag. Det finns frivillig likvidation och tvångslikvidation.

Näringsförbud

Näringsförbud innebär att en person inte får driva företag. Näringsförbudet kan gälla i max tio år.

Styrelse

En styrelse består av en grupp personer som utsetts till att ansvara och styra ett aktiebolag, förening, stiftelse eller annan juridisk person.

VD

VD är den högsta befattningen i ett aktiebolag och tillsätts av styrelsen i bolaget.