Ekonomisk livslängd

Ekonomisk livslängd är det tidsspann som en investering beräknas vara till ekonomisk nytta i ett företag.

Ekonomisk livslängd är ett begrepp som ofta används inom investeringskalkylering och är alltså den tid som en investering förväntas vara företagsekonomiskt lönsam. Ofta, men inte alltid, kan den ekonomiska livslängden vara samma som avskrivningsperioden. Exempelvis kan man i bokföringen använda en viss avskrivningstid för en maskin, men den ekonomiska livslängden är den faktiska tid som maskinen förväntas vara lönsam. Själva avskrivningstiden är den period som inventarierna har ett värde i bokföringen, och denna ska anpassas till inventariernas ekonomiska livslängd. Medan avskrivningar belastar resultaträkningen är inventarier tillgångar i balansräkningen .

Vad är ekonomisk livslängd?

Kopiera länk hit

Inventarier, såsom maskiner, har både en ekonomisk livslängd och en teknisk livslängd. Den ekonomiska livslängden slutar när maskinen inte längre kan användas eller generera pengar till företaget. Den tekniska livslängden löper ofta över längre tid än så. Ett exempel är datorer som företag använder. Även om en dator fortfarande fungerar kan det hända att den är föråldrad och behöver förnyas. Den ekonomiska livslängden har alltså nått sitt slut, men den tekniska fortsätter.

Så beräknas livslängd

Kopiera länk hit

Redan när företag införskaffar inventarier tar man fram en beräknad ekonomisk livslängd. Avskrivning av inventariernas värdet kan göras på olika sätt i bokföring . Det vanligaste är linjär avskrivning vilket innebär att man delar upp anskaffningskostnaden på de antal år som den ekonomiska livslängden förväntas vara. Därefter skrivs inventarierna av med samma procentsats varje år tills deras värde är noll.

Relaterade ord
Avskrivningar

Avskrivningar är en redovisningsmetod för att fördela kostnaden normalt för en materiell eller fysisk tillgång över dess ekonomiska livslängd.

Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Inventarier

Inventarier är tillgångar som köps in och är avsedda att använda inom en verksamhet, exempelvis möbler, datorer eller förbrukningsmaterial.

Investering

En investering är en satsning som förväntas ge framtida avkastning.

Resultaträkning

En resultaträkning redovisar företagets ekonomiska resultat under räkenskapsåret.