Kvarstad

En domstol kan besluta om kvarstad när det finns risk att en person som är skyldig pengar säljer, försvinner med eller gör sig av med egendom. Det innebär att egendomen tillfälligt tas omhand.

Kvarstad är när man tar egendom i tillfälligt förvar

Kopiera länk hit

En borgenär kan begära att en gäldenärs egendom beläggs med så kallad kvarstad om borgenären misstänker att gäldenären kan komma att sälja den eller göra sig av med den. Kvarstad innebär att myndigheten, i det här fallet Kronofogden , beslagtar gäldenärens egendom för att förhindra att den bortskaffas i väntan på dom. Beslut om kvarstad tas av domstol och så fort borgenären fått domen godkänd skickar man in en blankett till Kronofogden om att ta egendom i tillfällig förvaring. Kronofogden tar hand om så mycket av gäldenärens egendom som behövs för att täcka dennes skuld till borgenären. Ett exempel på när kvarstad kan vara aktuellt är om en butiksägare rånats på ett visst belopp eller egendom. Då kan han eller hon begära kvarstad hos Kronofogden så att de kan “låsa” brottslingarnas egendom till det belopp eller värde butiksägaren bestals på. Detta då risken är stor att brottslingarna kommer att göra sig av eller smita med pengarna.

Vad krävs för att få besluta om kvarstad?

Kopiera länk hit

När en begäran om kvarstad skickas in till Kronofogden finns det vissa kriterier de måste gå efter. För att ett beslut om kvarstad ska kunna tas måste nämligen följande vara uppfyllt:

  • Det finns en skälig misstanke.

  • Den misstänkte kan antas ådömas betalningsansvar.

  • Det befaras att den misstänkte kan komma att avvika, göra sig av med egendomen eller på annat sätt hålla sig undan för att slippa betala.

Vilka tillgångar kan tas i tillfälligt förvar vid kvarstad?

Kopiera länk hit

Det finns två typer av kvarstad. Den första, kvarstad för fordran , innebär att egendom till ett visst värde tas i tillfälligt förvar för att täcka en skuld som ännu inte är fastställd i en dom. Den andra, kvarstad för bättre rätt till viss egendom, innebär att en specifik egendom tas i tillfälligt förvar. Exempel på tillgångar som kan tas i tillfälligt förvar är pengar på banken, värdepapper , lös egendom och fastigheter.

Relaterade ord
Borgenär

En borgenär är en fysisk eller juridisk person som har lånat ut pengar till en annan part.

Fordran

Fordran används för att beskriva förhållandet mellan en gäldenär och en borgenär och innebär att en part är skyldig en annan pengar eller en viss prestation.

Gäldenär

En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan.

Kronofogden

Kronofogdens uppgift är att kräva in skulder men de arbetar även med att ge råd och stöd till den som är skuldsatt.

Skuld

En skuld innebär att man är skyldig någon något, ofta pengar.

Värdepapper

Värdepapper är ett samlingsbegrepp för fysiska dokument, eller dess digitala motsvarigheter, med ett värde. Exempel på värdepapper är aktier, fonder och obligationer.