Anläggningstillgångar

En anläggningstillgång i ett företag är en tillgång avsedd att innehas och användas under en längre tidsperiod. Motsatsen till anläggningstillgångar är omsättningstillgångar.

Insats för framtida vinst

Kopiera länk hit

Omsättningstillgångar och anläggningstillgångar är begrepp som används i bokförings- och redovisningssammanhang. Omsättningstillgångar i ett företag förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel relativt snabbt, normalt sett under ett räkenskapsår. Exempel är likvida medel, kortfristiga placeringar och kundfordringar. Anläggningstillgångar skiljer sig från omsättningstillgångar då det används i verksamheten under en längre period och inte lika enkelt kan omvandlas till likvida medel. Vid redovisningen avskrivs anläggningstillgångarna och fördelas under nyttjandeperioden. Med nyttjandeperiod menar man den tid då tillgångarna kommer att användas i företaget. Detta är ett sätt att fördela tillgångarnas anskaffningsvärden, alltså inköpspriset, under hela användningstiden. Beräkningen av avskrivningarna bygger på bland annat uppskattningar och bedömningar om det framtida värdet. Avskrivningar redovisas som en kostnad i företagets resultaträkning enligt årsredovisningslagen , rekommendationer och vedertagen praxis.

Anläggningstillgångar delas in i tre underkategorier

Kopiera länk hit

Anläggningstillgångar delas upp i tre kategorier. Byggnader, maskiner och inventarier är exempel på materiella anläggningstillgångar. Värdepapper, aktier och fordringar är finansiella anläggningstillgångar och immateriella anläggningstillgångar är tillgångar som inte är fysiska och inkluderar till exempel patent , varumärke och kostnader för forskning och utveckling.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sitt företags bokföring – arbeta själv, automatiserat eller anlita en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen reglerar hur företag ska upprätta och offentliggöra årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Patent

Ett patent ger en ensamrätt på att dra kommersiell nytta av en uppfinning.

Resultaträkning

En resultaträkning redovisar företagets ekonomiska resultat under räkenskapsåret.

Varumärke

Varumärken är specifika namn, symboler, tecken, associationer som särskiljer företag, produkter eller tjänster från andra liknande dito.